İŞ HUKUKU / SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına yönelik olarak altı farklı alanda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Sürekli Mevzuat Danışmanlığı

Mevzuatın Karmaşık Yapısı

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında yürürlükte olan mevzuatın karmaşıklığı, kamu idaresi ve yargı tarafından açıklanan görüş ve kararların zaman zaman birbiriyle çelişmesi ve kamu idaresinde görevli memurların görev aldıkları kurumun mevzuatına tam olarak hakim olamayışları, işverenlere maddi hak kaybı yaşatmakla birlikte, bu tür sorunlar için çözüm üretmek de ciddi zaman kaybına yol açmaktadır.

Bu kapsamda, iş dünyasının ve çalışma hayatının tüm kurallarını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan 122 madde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan 109 madde ve yürürlükte olan onlarca yönetmelik ve genelge dikkate alındığında mevzuatımızdaki karmaşık yapı daha iyi anlaşılmaktadır.

 Tecrübe ve Doğru Bilginin Önemi

Diğer taraftan, çalışma hayatının tüm kurallarını söz konusu kanun, yönetmelik ve genelgelerle tam olarak anlamak, uygulamak ve yaşanan sorunlara mevzuat çerçevesinde çözüm üretmek mümkün olmadığından her yıl binlerce iş davası işverenlere zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Davaya konu olan uyuşmazlıklarda işverenlerin genellikle kanuna ters düşen uygulamalarla karşılaşmalarının temel sebebi konusunda yeterince uzmanlaşmamış çalışanlar ve danışmanlarının yanlış yönlendirmelerinden kaynaklandığı gözlemlenmektedir.

Firmalarda insan kaynakları biriminde görev alan personelin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere yaptığı işe uygun eğitim alacağı akademik bir eğitim programı üniversitelerimizde ne yazık ki bulunmamaktadır. Çalışma hayatıyla ilgili akademik bir eğitim altyapısı olmayan çalışanlara belli bir tecrübeyi kazandırmak ve bu çalışanların hukuki bakış açısıyla olayları yorumlamasını sağlamak takdir edeceğiniz gibi uzun bir zaman gerektirmektedir. İnsan kaynakları biriminin tecrübe kazanması için harcanan bu zaman diliminde ise maliyetler ister istemez işverene yansımaktadır.

İşveren camiasına da artık iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı ve SGK teşviklerinin özellikle ihtisas gerektiren bir çalışma konusu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Önünüze gelen her ihtilafın, firmalarınızda görev alan ve bu konuda uzmanlığı yeterince olmayan danışmanlarınız tarafından çözüme kavuşturulmasını beklemek, haklı olduğunuz durumlarda bile, kimi zaman gereksiz maliyetlere ve zaman kaybına uğramanıza neden olabilecektir.

İş dünyasında var olmak demek, ister istemez bu sorunlarla karşı karşıya kalmak demektir. Bu nedenle, işverenlerin, konusunun uzmanı olan danışmanları ekiplerine dahil etmesi önem arz etmektedir.

İş yerinizde, iş ve SGK müfettişlerince mevzuat uygunluk denetimi yapılmadan ya da işçi ile ihtilaf yaşanmadan önce işyeri kayıtlarınızda var olan yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, idare tarafından uygulanabilecek idari para cezalarının önüne geçeceği gibi işçi ile yaşanması muhtemel ihtilafları azaltıp, işvereni yersiz zaman ve mali kayıplara karşı da koruyacaktır.

Bu kapsamda, çalışanın işe alınmasından başlayıp, işin devamı, iş sözleşmesinin nihayetlenmesi ve hatta iş ilişkisinin sona ermesinden sonraki süreci de kapsayacak şekilde tüm süreçlerde işverenlerin yaşayabileceği ihtilaflarda konunun uzmanı danışmanların insan kaynakları birimine destek vermesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

 Sürekli Mevzuat Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetlerimiz

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz sürekli danışmanlık hizmetimiz genel olarak aşağıdaki konuları içermektedir:

1- Personel iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi,

2- Mevcut özlük dosyalarının örnekleme yöntemi ile kontrolü, eksikliklerin raporlanması,

3- Yıllık izinler, izin kurulu ve izin defteri ile ilgili belgelerin denetimi,

4- Fazla mesai uygulaması, çalışma sürelerinin mevzuata uygunluğu, gerektiğinde fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman uygulaması için uygunluk çalışmasının yapılması ve işverene raporlanması,

5- İşçilik maliyetlerinin dönemsel fazla çalışmalar dolayısıyla işverene ilave yük getirmemesi için denkleştirme ve telafi edici çalışma usullerinin gözden geçirilmesi,

6- Genel tatil ve resmi tatillere ilişkin bordro uygulamalarının incelenmesi,

7- Fazla mesai ve UBGT tahakkuklarındaki hesaplama şekillerinin kontrol edilmesi ve bordro programındaki sabit verilerden kaynaklanan hataların tespit edilmesi,

8- Uygulamadaki SGK teşviklerinden yararlanma olanağının olup olmadığının incelenmesi,

9- SGK ile ilgili her türlü ihtilaflarda danışmanlık,

10- İş sözleşmelerinin fesih işlemlerinin mevzuata uygun yapılmasında danışmanlık,

11- İş Kanununa ilişkin diğer hükümlerin uygulaması konusunda danışmanlık,

12- İş Kanununun uygulamasında işçilerle yaşanan uyuşmazlıklarda görüş bildirilmesi,

13- İş davalarından önce, konu hakkında hukuki görüş bildirilmesi,

14- Telefon, mail, faks gibi yazışma desteği ile sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi.

 

Diğer yandan, hukuk sistemimizde yeni olan ve yavaş yavaş tarafların iddia ve savunmalarına yön veren uzman görüşü konusunda da hizmet sunmaktayız. Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre “UZMAN GÖRÜŞÜ” bir delil türüdür. Kanun tanık gibi, keşif gibi, bilirkişi gibi “uzman görüşü” adı altında yeni bir delil türü kabul etmiştir. Kanun’un 293 üncü maddesinde düzenlenen “uzman görüşü” adlı bu hüküm, hukukumuza yeni bir müessese olarak girmiştir. Madde hükmüne göre; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilmektedirler. Buna göre UZMAN GÖRÜŞÜ, “davacı ve davalı tarafın mahkeme önünde bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş alarak ve bu görüşleri bir rapor halinde düzenlettirerek iddia ve savunmalarını güçlendirdikleri ve ispata çalıştıkları hukuksal bir belgedir.

Uygulayıcılar, hukuk büroları, avukatlar, işçiler, işverenler ve kurumlar gerek dava açılmadan önce, gerekse dava açıldıktan sonra, hatta davada bilirkişi raporu alındıktan sonra bile UZMAN GÖRÜŞÜ almak için başvurabilirler.

 

Mevzuat Uygunluk Denetimi Hizmeti 

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarda öncelikle mevcut uygulamaların iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunu tespit etmek amacıyla yaklaşık 50 soru başlığını içeren kapsamlı bir denetim yapıyoruz.

Bu şekilde;

İşverenin, mevzuata uygun olan, eksik uygulanan veya işveren adına ileride kamu ve çalışanlarla ihtilaf doğurabilecek uygulamalar

İnsan kaynakları biriminin hangi konu başlıklarında desteğe ihtiyaç duyduğu ve hangi konularda bilgi sahibi olmadığını tespit ediyor ve yönlendirmelerimizi daha sağlıklı bir şekilde planlayıp gerçekleştiriyoruz.

İşverenlere sadece bu kapsamlı denetim hizmeti ve eksik olan hususların düzenlenmesi için değerlendirme rapor hizmeti verilebileceği gibi, talep edilmesi halinde devamında 3’er aylık periyotlarla bu denetimlerin tekrarlanması ve sürekli aylık danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Ancak, çalışma hayatına ilişkin kuralların işyerlerinde belli bir düzene oturtulması ve insan kaynakları birimi çalışanlarının gerekli eğitimleri alabilmesi için danışmanlık hizmetinin alınması gerektiğini bugüne dek elde ettiğimiz tecrübeler doğrultusunda tavsiye ediyoruz.

SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik daralma sonucu işsizlik oranı artmaktadır. Özellikle genç ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla işverenlere daha az maliyete katlanarak çalışanları istihdam etmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

Günümüzde işletmelerin kâr elde etmeleri için en önemli hususun gelirleri artırmaktan ziyade maliyetleri minimum seviyede tutmak olduğu gerçeğinden hareketle, çözüm ortağınız olarak SGK prim maliyetlerinizi azaltmak amacıyla yürürlükteki tüm SGK teşviklerden yararlanmanız için size destek oluyoruz. Ayrıca, teşviklerden yersiz yararlanma nedeniyle ileride karşınıza çıkabilecek ilave SGK maliyetlerini de önleyebiliriz.

SGK teşviklerinden hiç yararlanmıyor veya kısmen yararlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, işverenlerimizin, önlerine gelen SGK tahakkuk fişleri için ödeme talimatı vermeden önce SGK teşviklerinin tümünden yararlanıp yararlanmadığını sorgulamaları gerekmektedir.

İşverenlerin ve meslek mensubu çalışanların bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeniyle SGK teşviklerinden faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.

SGK prim teşvikleri konusundaki mevzuata ve uygulamaya olan hakimiyetimizle teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmeden ve işverenlerimizin teşviklerden maksimum seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketimize ait özel bir hesaplama ve takip modülü geliştirdik.

Teşvikler konusunda muhtelif programlarla işverenlere hizmet sunabileceğini ifade eden ve konu hakkında mevzuat bilgilerinden şüphe duyduğumuz kişilerin yaptığı teşvik çalışmalarında işverenlere yaşattıkları prim kayıplarını defalarca revize ettik.

Teşvikler konusunda danışmanlık yapmak için önce mevzuatın tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yeni ihdas edilen teşviklerin de teşvik hesaplama programına dahil edilerek, aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma hakkına sahip personel için durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak böyle bütünleşik bir çalışma ile maksimum teşvik tutarına ulaşmak ve işverene fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Bu konuda geliştirdiğimiz modül sayesinde teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütmekteyiz.

SGK teşvik uygulamasında son 5 yılda danışanlarımızın bütçesine yaklaşık 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon) katkıda bulunarak danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize büyük bir rekabet avantajı kazandırdık.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Eğitim Hizmetleri

İş kazalarının azaltılması ve resmi denetimler sonucunda alınabilecek durdurma cezası ve idari para cezasıyla karşılaşılmaması amacıyla; konusunda uzman ve bu alanda yürürlükte olan mevzuatın hazırlanmasında aktif rol almış, emekli teknik iş baş müfettişlerimizden oluşan tecrübeli danışman kadromuzla işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği denetimi hizmeti ve ilgili uzman personelinize eğitim veriyoruz.

Bu kapsamda, özellikle üretim faaliyetinde bulunan, çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde görev alan, sigortalı iş güvenliği uzmanı veya İSG hizmetlerinin alındığı OSGB uzmanlarının yaptığı çalışmaları işverenliğiniz adına denetliyor, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden hazırlanması gereken dokümantasyon ve çalışma ortamının gözetimini yapıyoruz. Bahse konu bu denetimin yılda en az bir kez yapılması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, konuyla ilgili uzmanlara yönelik verdiğimiz eğitim hizmetleri kapsamında risk değerlendirmesi, iş kazaları kök analiz teknikleri, iş kazaları sonucu işverenlerin, üst düzey yöneticilerin ve uzmanların cezai sorumlulukları gibi konu başlıkları yer almaktadır.

Söz konusu hizmetlerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli makina, kimya ve inşaat mühendisi teknik iş baş müfettişleri olan danışmanlarımızla sunuyoruz. Kadromuzda yer alan danışmanlarımızın dördü de A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olup, 35 yılı aşkın çalışma sonucunda kurumda elde ettikleri iş kazası denetimi tecrübeleriyle birlikte İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hazırlanmasında da aktif görev almışlardır.

 

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama alanında uzman ekibimizle aşağıdaki temel hizmetleri sunuyoruz. Bunlar:

Firma Bordrolama Hizmetleri
Bordrolama Denetim Hizmetleri
Bordro ve Bu Çerçevede Başlangıç/Orta Düzey/İleri Seviyede İş ve SGK Genel Mevzuat Eğitimi

Bu kapsamda sunduğumuz bordrolama hizmetimizin detayları aşağıda yer almaktadır.

Belirlenen net/brüt yasal ücretin hesaplanması,
Genel tatil ve resmi tatillere ilişkin bordro uygulamalarının incelenmesi,
Fazla mesai ve UBGT tahakkuklarındaki hesaplama şekillerinin kontrol edilmesi ve bordro programındaki sabit verilerden kaynaklanan hataların tespit edilmesi,
Yasal kesintilerin hesaplanması
Asgari geçim indiriminin hesaplanması
İcra kesintilerinin düzenlenmesi
Özel sigorta poliçelerinin bordroda uygulanması
Maaş ödeme listelerinin oluşturulması
Bordro ve ücret hesap pusulalarının oluşturulması
Aylık SGK bildirgelerinin kuruma gönderilmesi
SGK İşe giriş-çıkış bildirgelerinin düzenlenmesi
İŞKUR iş gücü takip çizelgesinin düzenlenmesi
Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasının yapılması
İkale sözleşmesi düzenlenmesi
Çalışanlara ilişkin tutanak ve savunma yazısı işlemleri
İşten çıkan kişinin çalışma belgesinin hazırlanması
Hastalık ve iş kazası halinde raporların SGK’ya internetten bildirimi

Yabancı Personel Çalışma İzni Alınması

Ülkemizde yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, çalışma izni almakla yükümlüdür. Şirket/şahıs firması kuran ya da Türkiye’de bir şirkette/şahıs firmasında çalışmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar için mevcut mevzuat ve uygulaması oldukça karmaşık olup, farklı sebeplerle hatalı uygulamalar yapılmakta ve işverenler idari ve para cezalarıyla karşılaşmaktadır. Sonuç olarak, maddi kayıp oluşmakta, emek ve zaman kaybı yaşanmaktadır.


İş hukuku ve sosyal güvenlik alanındaki tüm mevzuat ve uygulamaya hakim uzman kadromuzla, yabancı personel çalışma izinlerini sizin adınıza hatasız bir şekilde alıyoruz.

Bu kapsamda;

İzne başvurmadan önce firma ve çalıştırılması planlanan yabancı personelin durumlarını analiz ediyoruz
İzne engel olabilecek unsurların bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmaları yapıyoruz.
Başvuruları yapıyor ve tüm aşamalarda sizleri bilgilendiriyor ve yönlendiriyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam