Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi-Uygulamaya Girecek İller Ve Tarihler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi ile ilgili uygulama yeni illeri kapsayacak şekilde giderek yaygınlaşıyor

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ve 5510 sayılı SGK Kanununun 86 ncı maddesinin 13 üncü fıkrasına dayanılarak muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek gönderilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamayla, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların/işverenlerin, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin tüm illerdeki işyerlerinden dolayı birleştirilerek tek belge halinde verilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmekle birlikte, bu uygulamaya Kırşehir İl’inde 01.06.2017 tarihi itibariyle geçilmiş bulunmaktadır.

21.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan TEBLİĞ uyarınca, bu kez Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler de 1/1/2018 tarihinden itibaren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ni düzenleyerek ilgili idareye vereceklerdir.

Yapılan düzenlemeye göre;

1- Mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanlarla ilgili Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

2- Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde çalıştırılmakla birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden kesilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

(Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir. Bu hususta 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tebliğde ayrıntılı açıklama yapılmıştır)

3- Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki illerde uygulamaya 1/7/2018 tarihinden itibaren geçilecektir. 

4- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesinin zorunlu olduğu illerde ilgili ay için düzenlenecek söz konusu beyannamenin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Öte yandan bu Beyannamenin yasal sürede verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

5- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri kesintileri ayrı ayrı tahakkuk ettirilecek ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Başka bir anlatımla, vergi ve primlerin ödenmesine ilişkin mevcut uygulama aynen devam edecektir.

6- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;

a)  Elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,

b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,

c) Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, (kendilerine özel bina inşaatı yapanlar vb)

elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu, (c) bendinde belirtilenlerin ise 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tebliğ ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

(Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri göndermek için talepte bulunanlara, yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi gerekmektedir)

7- (1) Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Dolayısıyla, Beyannamede, vergi veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.

(2) Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin geçerliliği ve hesap hatası içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenilecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Beyanname vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.

(3) Sistem tarafından beyannamenin içeriği ile ilgili hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmesine rağmen; beyannameyi gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir. Bu durumda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için beyanname verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişi/fişleri düzenlenecektir. (Bu çerçevede, tespit edilen ancak düzeltme yapılmayan hatalara ilişkin bilgiler için aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylama işlemi tamamlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir)

(4) Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu iletinin, tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçtiği kabul edilecektir.

(5) Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin tahakkuka esas bilgilerde hata bulunmadığı, vergi kesintisine ilişkin tahakkuka esas bilgilerde ise hata bulunduğu beyannameyi gönderen meslek mensubuna elektronik ortamda bildirilecektir. Bu durumda meslek mensubu sistem tarafından tespit edilen hataları düzelttikten sonra Beyannameyi yeniden gönderebileceği gibi, hatalı tahakkuka ilişkin bilgileri düzeltmeden de onaylama işlemini yaparak beyannamesini gönderebilecektir.

Meslek mensubunun beyannamedeki hatalara ilişkin düzeltmeleri yapmadan hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannameyi göndermesi durumunda onaylanan tahakkuklara esas bilgiler için beyanname verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Dolayısıyla gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameye ait damga vergisi için 1 adet ve 5510 sayılı Kanuna göre ise 2 adet olmak üzere ayrı ayrı 3 adet tahakkuk fişi düzenlenerek beyannameyi gönderen meslek mensubuna elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk fişlerinin işverene tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır.

Ancak meslek mensubu tarafından tahakkuka esas bilgilerinde hata bulunması nedeniyle onaylanmayan vergi kesintilerine ilişkin bilgilerin daha sonra düzeltilerek beyan edilmesi halinde, aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

8- Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri elektronik ortamda verilecektir. Bu beyannameler Kurumca incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır. (SSİY md:103)

9- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezasını gerektirmesi halinde ise 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

10- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir. Öte yandan, söz konusu Beyanname kağıt ortamında verilemeyecektir.

11- Hem muhtasar beyanname, hem de aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

1218.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini elektronik ortamda gönderen işverenler ile bildirge göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler bahsi geçen Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kurum tarafından verilmiş olan şifre ile gönderemeyeceklerdir.

 Uygulamanın ayrıntıları, örnekler de verilmek suretiyle 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de açıklanmış bulunmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam