Sgk’Dan Bir İyi Bir Kötü Haber


5510 sayılı Kanunun 93/2. Fıkrasında;

Kurumun prim ve diğer alacaklarının ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbi olduğuna,

Alacak; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren uygulanacağına

Hükmolunmuştıur.

….

2012/27 sayılı Genelgede, zaman aşımı için mahkeme kararı isteniyordu.

SGK’nın 2012/27 sayılı genelgesinde gerek 506 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda zamanaşımının Kurumca re’sen dikkate alınıp alınmayacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilerek, zamanaşımına uğramış borçlar için kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan terkin işlemi yapılmayacağı belirtilmişti.

İyi Haber: 2018/32 Genelge ile zamanaşımına giren borçlar için mahkeme kararı getirme şartı kaldırıldı.

2018/32 Genelgede borcun zamanaşımına uğradığına dair davaların çoğunluğunun aleyhte sonuçlandığı, bu durumun Kurum ile işverenleri mahkemeler nezdinde karşı karşıya getirdiği ve mahkemelerin iş yükünü artırdığı belirtilerek zamanaşımı uygulamasında değişikliğe gidilmiştir.

Genelgede, zamanaşımına girmiş borçlarla ilgili olarak, borçlulara "Borç Bilgilendirme Formu" gönderilmek suretiyle yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmasının istenileceği, söz konusu alacak için yapılacak olan rızaen ödemelerin kabul edileceği, borçlular tarafından ödeme yapılmaması halinde herhangi bir mahkeme ilamı aranmaksızın zamanaşımına girmiş borcun 6183 sayılı Kanun kapsamında takibi mümkün olmadığından, bu borçlar icra servisine gönderilmeyerek muhasebe sisteminin ilgili hesabında tutulacağı belirtilmiştir.

Ödeme emrine 15 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor.

Genelgeye göre, kendisine ödeme emri gönderilen borçlunun, borcunun zamanaşımına girdiği yönünde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya itiraz etmesi gerekiyor. İtiraz halinde, kişilerin yargıya gitmesine gerek duyulmaksızın zamanaşımına girdiği tespit edilen alacaklara ait icra takip dosyası alacaklı servise iade edilecektir.

Kötü haber: Borcu yoktur yazıları zaman aşımına giren borçödendikten sonra alınabilecek.

Genelgede, zamanaşımının, alacaklı için alacak hakkını (borçlu için de borçluluk niteliğini) sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürdüğü,“alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırdığı, zamanaşımının ilgili kişilerin borçlarını ortadan kaldırmadığı, bu kişilerin borçlu sayıldıkları, bu nedenle zaman aşımına girmiş borçlar;

- Kurumca verilecek borcu yoktur yazılarında veya Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak borç sorgulamalarında,

-Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerde,

- Primlerini kendileri ödeyen sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında,

- KDV Mahsubu ile prim ödenmesinde kullanılan "Borç Döküm Formunda",

işverenin/sigortalıların borcu olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca ihale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan araştırma işlemi sonucunda saptanan fark işçilik borçlarının işverene tebliği üzerine söz konusu borçların işverence zamanaşımına girdiği ile ilgili itiraz edilmesi durumunda bahse konu borçlar ödenmeden ilişiksizlik belgesi verilmeyeceği açıklanmıştır.

 

2018/32 sayılı Genelge için tıklayınız https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144010

Test

Form Gönderimi

Tamam