İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Tasdik Ettirilecek Onaylı Defter

ONAYLI DEFTER   YASAL DAYANAK İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 ,28512 sayılı RG) Madde 0004: Tanımlar ve kısaltmalar (1)               Bu Yönetmelikte geçen: e. Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,ifade eder.

Madde 0007: İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b. İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.
(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.   AÇIKLAMALAR:  6331 Sayılı Yasa’da belirtilen İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü başladığı tarihte, bu defterin tutulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Çünkü bu deftere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görüşleri yazılacaktır. Ayrıca Yönetmelik 3. Maddede, 6331 Sayılı Kanunun 6 ve 8. Maddelerine dayanılarak yönetmeliğin çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle Kanunun 6 ve 8. Maddelerinin yürürlük tarihi önem kazanmaktadır.

6331 Sayılı Yasa’ya göre iş yeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü kademeli olarak yürürlüğe girecektir.(6331 SY  6,7,8 maddeler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili olup, 38. Maddede yürürlük tarihleri belirtilmiştir.)
Buna göre,
1. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için  01.07.2016 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

2. 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

3. Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,( 30-12-2012 tarihinde) 
yürürlüğe girecektir.   Bu durumda 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tüm işyerleri için Kanunun  6,7,8. Maddeleri, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Onaylı defter tutma yükümlülüğünün başlayacağı tarihleri de,  yukarıdaki yürürlük tarihine göre belirlemek uygun olacaktır kanaatindeyiz.   İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin, İş güvenliği uzmanının yükümlülüklerini düzenleyen 11. Madde, 4. Fıkrası:‘‘İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.’’ Hükmünü taşımaktadır.   İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtar puanı almalarına neden olmaktadır. Bu kişilerin ihtar puanı 100’e ulaşırsa belgelerinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınmaktadır.(Aynı yönetmelik  34. Madde)   İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in iş yeri hekiminin yükümlülüklerini düzenleyen 17. Madde, 2.fıkrasında ‘‘ İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur.’’ Hükmünü taşımaktadır.   6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası 26. Maddesi  1. Fıkra n bendinde  ‘‘Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası, idari para cezası verilir.’’ Hükmü  gereğince onaylı defter bulundurmayana idari para cezası verilmesi söz konusu olacaktır.
Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce onaylanabilir.   Gülbenk Müşavirlik ONAYLI DEFTER   YASAL DAYANAK İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 ,28512 sayılı RG) Madde 0004: Tanımlar ve kısaltmalar (1)               Bu Yönetmelikte geçen: e. Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,ifade eder.

Madde 0007: İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b. İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.
(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.   AÇIKLAMALAR:  6331 Sayılı Yasa’da belirtilen İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü başladığı tarihte, bu defterin tutulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Çünkü bu deftere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görüşleri yazılacaktır. Ayrıca Yönetmelik 3. Maddede, 6331 Sayılı Kanunun 6 ve 8. Maddelerine dayanılarak yönetmeliğin çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle Kanunun 6 ve 8. Maddelerinin yürürlük tarihi önem kazanmaktadır.

6331 Sayılı Yasa’ya göre iş yeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü kademeli olarak yürürlüğe girecektir.(6331 SY  6,7,8 maddeler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile ilgili olup, 38. Maddede yürürlük tarihleri belirtilmiştir.)
Buna göre,
1. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için  01.07.2016 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

2. 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde (02.08.2013 6495 sayılı kanun 56.md. ile değişen şekli)

3. Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,( 30-12-2012 tarihinde) 
yürürlüğe girecektir.   Bu durumda 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tüm işyerleri için Kanunun  6,7,8. Maddeleri, 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Onaylı defter tutma yükümlülüğünün başlayacağı tarihleri de,  yukarıdaki yürürlük tarihine göre belirlemek uygun olacaktır kanaatindeyiz.   İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin, İş güvenliği uzmanının yükümlülüklerini düzenleyen 11. Madde, 4. Fıkrası:‘‘İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.’’ Hükmünü taşımaktadır.   İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtar puanı almalarına neden olmaktadır. Bu kişilerin ihtar puanı 100’e ulaşırsa belgelerinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınmaktadır.(Aynı yönetmelik  34. Madde)   İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in iş yeri hekiminin yükümlülüklerini düzenleyen 17. Madde, 2.fıkrasında ‘‘ İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlık onayının alınması zorunludur.’’ Hükmünü taşımaktadır.   6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası 26. Maddesi  1. Fıkra n bendinde  ‘‘Bu Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası, idari para cezası verilir.’’ Hükmü  gereğince onaylı defter bulundurmayana idari para cezası verilmesi söz konusu olacaktır.
Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce onaylanabilir.   Gülbenk Müşavirlik

 

Test

Form Gönderimi

Tamam