KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üyelik haklarından yararlandırılması, müşteri kayıtlarına ilişkin soruların cevaplanması, yeni ürün çalışmaları yapılması, ürünlere ilişkin geri satış imkanının müşterilere sunulabilmesi, belirli kalite standardının sağlanması,  tarafınızla akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerimizi ifa edilmesi,  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar, reklamlar ve gösterimler yapılması, fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerinizin takibi ve değerlendirilmesi, reklam-tanıtım-promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web sitemiz üzerinden kullanıcı deneyiminin artırılması, onay vermeniz halinde üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimlerin gerçekleştirilmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Kanun’un temel ilkelere uygun olarak yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, topluluk şirketlerimiz, denetim şirketleri, ödeme kuruluşları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, sanal mağazaya (www.tsprm.org) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Şirketimizin ya da Şirketimizin yurt içinden veya yurt dışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Şirketimizin sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyemizde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

Ayrıca Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde  kisisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

AÇIK RIZA

Kişisel verileriniz,  Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Açık rızamın aranıdığı hallerde, kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen esaslar uyarınca işlenmesini ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimizin taleplerinizi Ulus Anafartalar Caddesi No:51 Kale Mahallesi Altındağ/Ankara

adresine yazılı olarak veya kvkk@tsprm.org e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni tsprm.org'un, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmış olupfirmaların kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla yukarıda sayılan firma tarafından kendi faaliyet sahalarında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler tarafımızca;

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla,
 2. Finansal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla,
 3. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla,
 4. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 5. Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 6. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 7. Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 8. Mal ya da hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 9. Mal ya da hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 10. Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 11. Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması/fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla,
 12. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklanma Süresi

Veri sorumlusu, sözleşme ilişkisi sırasında gerek fiziki gerekse elektronik ortamlarda bilgi talep formları, iletişim formları,satış sözleşmesi ve diğer vasıtalarla kişisel verileri toplamaktadır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatın öngördüğü süre kadar saklanacak, sürenin dolması üzerine ise imha edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Nedenleri

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde öngörülmüş şartlar uyarınca ve yukarıda belirlenen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde öngörülmüş şartlar çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara, ilgili kanunlarda açıkça bilgi talep etmeye yetkili oldukları düzenlenmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürülmesi amacıyla tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla dış denetim firmalarına ve bankalara, ürün tesliminin sağlanması amacıyla kargo firmalarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdakilerden birini talep etme hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınızı firmaya internet sitemizde yayınlanan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu”nu doldurarak iletebilir ve detaylı bilgi için tsprm.org Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na göz atabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Test

Form Gönderimi

Tamam