VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Vakıf üniversitelerine yönelik hizmetlerimizin detaylarına ulaşmak için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Vakıf Üniversiteleri Danışmanlık Hizmetleri

Üniversiteniz adına yapılan iş ve işlemlerden elde edilecek fayda tamamen üniversitenizin yararına iken, hatalı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek SGK ve vergi kayıplarının ve faiz tutarlarının sorumluluğunu üniversite yöneticileriniz ve mütevelli heyetiniz üstlenmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, çalışma izni almakla yükümlüdürler. Üniversitelerde çalışmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar için mevcut mevzuat ve uygulaması oldukça karmaşık olup, farklı sebeplerle hatalı uygulamalar yapılmakta ve işverenler idari ve para cezalarıyla karşılaşmaktadır. Sonuç olarak, maddi kayıp oluşmakta, emek ve zaman kaybı yaşanmaktadır.

Vakıf üniversitelerinde insan kaynakları süreçlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında doğru yol almanız için destek veriyoruz.

Vakıf Üniversiteleri Bordro Denetimi

Vakıf üniversiteleri genellikle öğretim elemanları ile net ücret üzerinden anlaştığından bu kişilerle ilgili tüm vergi ve sigorta prim yükü üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Üniversitenizin bordrolarında akademik ve idari personeli ilgilendiren, gelir vergisi istisnasına konu olan makam, idari görev, temsil ve yabancı dil tazminatı, kıdem aylığı, aile ve çocuk yardımı, üniversite geliştirme ödeneği, eğitim ödeneği gibi ödemeleri bordro uygulamalarınıza tatbik ederek üniversitenizin bütçesine vergi ve sosyal güvenlik primleri açısından teşvikleri kullanarak katkı sağlıyoruz.

Teşvik Danışmanlığı

6111, 7103 ve diğer tüm SGK prim teşviklerinden ve yatırım teşvik belgesinin alınmasına yönelik teşviklerinden maksimum düzeyde yararlanmanız amacıyla “Kazan ve Kazan” prensibine dayanan teşvik danışmanlığınızı yapıyor ve size rekabet avantajı sağlıyoruz.


SGK Prim teşvikleri Danışmanlığı: Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik daralma sonucu işsizlik oranı artmaktadır. Özellikle genç ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla işverenlere daha az maliyete katlanarak çalışanları istihdam etmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.


Günümüzde işletmelerin kâr elde etmeleri için en önemli hususun gelirleri artırmaktan ziyade maliyetleri minimum seviyede tutmak olduğu gerçeğinden hareketle, çözüm ortağınız olarak SGK prim maliyetlerinizi azaltmak amacıyla yürürlükteki tüm SGK teşviklerden yararlanmanız için size destek oluyoruz. Ayrıca, teşviklerden yersiz yararlanma nedeniyle ileride karşınıza çıkabilecek ilave SGK maliyetlerini de önleyebiliriz.


SGK teşviklerinden hiç yararlanmıyor veya kısmen yararlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, işverenlerimiz önlerine gelen SGK tahakkuk fişleri için ödeme talimatı vermeden önce SGK teşviklerinin tümünden yararlanıp yararlanmadığını sorgulamaları gerekmektedir.


İşverenlerin ve meslek mensubu çalışanların bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeniyle SGK teşviklerinden faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.


SGK prim teşvikleri konusundaki mevzuata ve uygulamaya olan hakimiyetimizle teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmeden ve işverenlerimizin teşviklerden maksimum seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketimize ait özel bir hesaplama ve takip modülü geliştirdik. 
Teşvikler konusunda muhtelif programlarla işverenlere hizmet sunabileceğini ifade eden ve konu hakkında mevzuat bilgilerinden şüphe duyduğumuz kişilerin yaptığı teşvik çalışmalarında işverenlere yaşattıkları prim kayıplarını defalarca revize ettik.


Teşvikler konusunda danışmanlık yapmak için önce mevzuatın tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yeni ihdas edilen teşviklerin de teşvik hesaplama programına dahil edilerek, aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma hakkına sahip personel için durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak böyle bütünleşik bir çalışma ile maksimum teşvik tutarına ulaşmak ve işverene fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Bu konuda geliştirdiğimiz modül sayesinde teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütmekteyiz.


SGK teşvik uygulamasında son 5 yıldır danışanlarımızın bütçesine yaklaşık 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon) katkıda bulunarak danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize büyük bir rekabet avantajı kazandırdık.


Yatırım Teşvik Belgesi Alınması: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvik belgesi desteği kapsamında yatırımcının yapacağı yatırımlarda belli kalemler için bazı muafiyetler tanınmakta ve yatırımcının maliyetleri düşürülmektedir. 

Bina inşaat harcamalarında, yardımcı makine teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri, etüd-proje giderleri ve makine teçhizat alımlarında, yatırımın türüne, alanına ve bölgesine göre değişen şartlarda ve oranlarda aşağıdaki muafiyetler ve destekler sağlanmaktadır. 

• KDV İstisnası
• Vergi İndirimi
• Gelir Vergisi Stopajı
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Faiz Desteği
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
• İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi
• KDV İadesi (Stratejik yatırımlarda)

Bu kapsamda, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Alımı, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Devir İşlemleri, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi (Kapama işlemleri)
• Yerli ve İthal Makine Teçhizat Liste Değişikliği

 gibi hizmetler sunuyor ve süreci birlikte yürüterek size önemli rekabet avantajı kazandırıyoruz.

Yeni Vakıf Üniversitesi Kurulması

Yeni bir vakıf üniversitesinin kuruluş sürecine yönelik olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri aşağıda özetlenmiştir.

i. Fizibilite Etüdünün Hazırlanması: Yapılması planlanan eğitim yatırımının finansal fizibilite etüdünü hazırlıyoruz. Bu kapsamda, farklı finansal varsayımları, trendleri, talep ve beklentileri göz önünde bulundurarak ve senaryo analizleri yaparak yatırım maliyetinin geri dönüş süresi ve ticari karlılık oranı konusunda yatırımınızın ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir olup olmadığını raporluyoruz. Ayrıca, proje finansmanı için öz sermaye ve yabancı kaynak seçimlerinde vergi avantajı konusunda sermaye analizi hizmeti sunuyoruz.

ii. Üniversite Gelişim Planının Hazırlanması: Önümüzdeki 15-20 yıl sonrasının resmini bugünden çizecek şekilde uzun vadeli bir gelişim planı hazırlamak kaynakların etkin kullanılması ve hedeflere ulaşılması açısından önem arz etmektedir. Vakıf ve mütevelli heyetinin vizyon ve stratejisi çerçevesinde Gelişim Planının tüm aşamalarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

iii. Kampüs Yerleşke Planının ve Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanmasına Katkı Verilmesi: Konuyla ilgili yapılacak teknik çalışmanın temel perspektifi ve ilkeleri bağlamında stratejik destek sağlıyoruz.

iv. YÖK’e Yapılacak Başvurular İçin Gerekli Evrakların Hazırlanması ve Başvuru Sürecinin Yönetimi: YÖK Başkanlığı'na yapılacak başvuru sürecinin tüm aşamalarını sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.

v. Akademik ve İdari Personel İstihdamına Yönelik Hizmetler: Üniversitenin karşısına çıkabilecek ileriye dönük vergi ve SGK yükümlülüklerine karşı üniversitenin korunması, personel sözleşmelerinin hazırlanmasında üniversite lehine vergi ve tazminat avantajlarının kullanılmasına yönelik mevzuat danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam