TEŞVİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA VERDİĞİMİZ ALT DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Teşvik danışmanlığına yönelik olarak dört farklı alanda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Hangi Teşviklerden Faydalanabileceğinizi Tespit Edebilmek Amacı ile Aşağıdaki Linkten Teşvik Hizmet Talep Formunu Doldurup "Gönder" Tuşuna Basınız

Teşvik Hizmet Talep Formu

SGK Prim Teşvikleri

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik daralma sonucu işsizlik oranı artmaktadır. Özellikle genç ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla işverenlere daha az maliyete katlanarak çalışanları istihdam etmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

Günümüzde işletmelerin kâr elde etmeleri için en önemli hususun gelirleri artırmaktan ziyade maliyetleri minimum seviyede tutmak olduğu gerçeğinden hareketle, çözüm ortağınız olarak SGK prim maliyetlerinizi azaltmak amacıyla yürürlükteki tüm SGK teşviklerden yararlanmanız için size destek oluyoruz. Ayrıca, teşviklerden yersiz yararlanma nedeniyle ileride karşınıza çıkabilecek ilave SGK maliyetlerini de önleyebiliriz.

SGK teşviklerinden hiç yararlanmıyor veya kısmen yararlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, işverenlerimiz önlerine gelen SGK tahakkuk fişleri için ödeme talimatı vermeden önce SGK teşviklerinin tümünden yararlanıp yararlanmadığını sorgulamaları gerekmektedir.

İşverenlerin ve meslek mensubu çalışanların bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeniyle SGK teşviklerinden faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.

SGK prim teşvikleri konusundaki mevzuata ve uygulamaya olan hakimiyetimizle teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmeden ve işverenlerimizin teşviklerden maksimum seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketimize ait özel bir hesaplama ve takip modülü geliştirdik.

Teşvikler konusunda muhtelif programlarla işverenlere hizmet sunabileceğini ifade eden ve konu hakkında mevzuat bilgilerinden şüphe duyduğumuz kişilerin yaptığı teşvik çalışmalarında işverenlere yaşattıkları prim kayıplarını defalarca revize ettik.

Teşvikler konusunda danışmanlık yapmak için önce mevzuatın tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yeni ihdas edilen teşviklerin de teşvik hesaplama programına dahil edilerek, aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma hakkına sahip personel için durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak böyle bütünleşik bir çalışma ile maksimum teşvik tutarına ulaşmak ve işverene fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Bu konuda geliştirdiğimiz modül sayesinde teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütmekteyiz.

Kazan-Kazan prensibi çerçevesinde, SGK teşvik uygulamasında son 5 yılda danışanlarımızın bütçesine yaklaşık 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon TL) katkıda bulunarak danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize büyük bir rekabet avantajı kazandırdık.

Yatırım Teşvik Belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvik belgesi desteği kapsamında yatırımcının yapacağı yatırımlarda belli kalemler için bazı muafiyetler tanınmakta ve yatırımcının maliyetleri düşürülmektedir.

Bina inşaat harcamalarında, yardımcı makine teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri, etüd-proje giderleri ve makine teçhizat alımlarında, yatırımın türüne, alanına ve bölgesine göre değişen şartlarda ve oranlarda aşağıdaki muafiyetler ve destekler sağlanmaktadır.

• KDV İstisnası
• Vergi İndirimi
• Gelir Vergisi Stopajı
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Faiz Desteği
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
• İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi
• KDV İadesi (Stratejik yatırımlarda)

Bu kapsamda, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Alımı, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Devir İşlemleri, 
• Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi (Kapama işlemleri)
• Yerli ve İthal Makine Teçhizat Liste Değişikliği

 gibi hizmetler sunuyor ve süreci birlikte yürüterek size önemli rekabet avantajı kazandırıyoruz.

AR-GE Destekleri

 

Ar-Ge destekleri kapsamında iki farklı danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz:

• Proje bazlı Ar-Ge desteklerine yönelik danışmanlık hizmeti
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti

 

1.   Proje Bazlı Ar-Ge Destekleri (TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge Destekleri)

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan Ar-Ge desteklerinden maksimum düzeyde faydalanmanız amacıyla vizyon ve hedeflerinize göre ihtiyaçlarınızı tespit ediyor, bu ihtiyaçlarınıza en uygun Devlet destek programını belirliyor, söz konusu desteklere başvuru süreci ve sonrasındaki yürütme sürecine yönelik olarak kapsamlı ve bütünleşik bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Hizmetlerimiz aşağıda alt başlıklar halinde yer almaktadır.

1. Proje Hazırlama

• Proje Fikri Geliştirme
• Proje Geliştirme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
• Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
• Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
• Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
• Proje Bütçe Planlaması
• Proje Dosyasının Oluşturulması
• Proje Başvurusunun Yapılması
• Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
• Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

 

 2. Proje Yürütme

• Proje Yürütme İzleme ve Raporlama
• Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
• İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
• Dönem Raporlarının Oluşturulması
• Mali Raporların Oluşturulması
     o Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
     o Ulusal ve Uluslararası İhale Dosyalarının Hazırlanması
     o Proje/İhale Bütçelerinin Hazırlanması
• Proje Bütçe Değişikliklerinin Yapılması (Zeyilname)
• Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
• Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
• Projenin İdari ve Mali Olarak Kapatılması
• Proje Sözleşme Danışmanlığı
• Proje Satın Alma Danışmanlığı

 

3. Proje Sonrası Danışmanlık

• Proje sonucu elde edilen ürünün ticarileştirilmesi planlaması
• Ticarileştirmeye yönelik destek ve teşviklerinden faydalanma danışmanlığı
• Ürünün yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasına yönelik teşvik ve destek danışmanlığı

 
Söz konusu destekler kapsamında sağlanan temel destek kalemleri;

Personel giderleri,
Makine-teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
Malzeme ve sarf giderleri,
Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
Kira desteği
Yeminli mali müşavirlik ücretleri,
Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri,
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Not: Genel olarak yukarıdaki kalemler desteklenmekle birlikte proje ve programa bağlı olarak ilave veya eksilmeler olmaktadır.

 

2.   Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulması:

5746 sayılı yasa ile sağlanan Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi belgesi almaya yönelik olarak;

Bakanlık dosya başvurusu yapılmadan önce başvuru için gerekli şartların ne ölçüde karşılandığının belirlenmesi ve başvuru yol       haritasının hazırlanması amacıyla firma ön analizi
Bakanlık başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru süreci
Belge alındıktan sonra izleme ve denetleme sürecine yönelik hizmetler ve hakkınız olan tüm teşvikler konusunda danışmanlık         hizmeti sunuyoruz.

Söz konusu destekler kapsamında sağlanan avantajlar aşağıda sıralanmıştır.

• Vergi indirimi
• Sigorta prim desteği
• Gelir vergisi stopajı
• Damga vergisi istisnası
• Gümrük vergisi istisnası
• Temel bilimler desteği
• Geçmiş yıl performansına dayalı ek indirim
• Öğretim elemanı desteği
• Siparişe dayalı Ar-Ge faaliyetleri desteği

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İhracat Teşvikleri

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından sağlanan teşviklerle ürün veya hizmetinizin yurt dışına yönelik satışının yapılması için gerekli olan;

Reklam, tanıtım, pazarlama,
Pazar araştırması ve iş gezisi 
Danışmanlık hizmetleri,
Fuar katılımları
Yurt dışı birim kira desteği (ofis, mağaza, depo, reyon gibi)
Marka tescil
Belgelendirme
gibi faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, ihracatının yapılması için gerekli olan ve yukarıda sayılan ara süreçlerdeki faaliyet giderlerine yönelik harcamalar, ödemeler yapıldıktan sonra, belirlenmiş olan destek oranı (en az yüzde 50) ve tavan tutarları çerçevesinde belli kriterlere göre Devlet tarafından karşılıksız olarak iade edilmektedir.

Bu teşvikler ürün ihracatının yanı sıra, sağlık turizmi, bilişim, film ve üniversitelerin daha fazla yabancı öğrenci getirmesine yönelik hizmet ihracatını da kapsamaktadır.

Söz konusu teşviklerden maksimum düzeyde faydalanmanız için doğru belge ve bilgilerle başvurularınızı yapıyor, gerekli iş ve işlemleri sizin adınıza yürütüyoruz. Bu kapsamda;

Teşvik kapsamındaki harcamalarınız için gerekli bütün müracaat evraklarını hazırlıyoruz,
Şirketinizin yaptığı harcamalardan sonra vakit kaybetmeden teşvik başvurularını hızla tamamlıyoruz,
Teşvik alınana kadarki tüm süreci sizin adınıza takip ediyoruz

"Kazan ve Kazan" prensibine dayanarak önce hakkınız olan teşviği size kazandırıyor ve ardından kazandığınız meblağ üzerinden danışmanlık ücretimizi talep ediyoruz.

Süreç öncesi ve sonrasındaki tüm adımlarda birlikte çalışarak sizleri yönlendiriyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam