İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇ YÖNETİMLERİ / SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

 Daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Sürekli Danışmanlık Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik alanında yürürlükte olan mevzuatın karmaşıklığı, kamu idaresi ve yargı tarafından açıklanan görüş ve kararların zaman zaman birbiriyle çelişmesi ve kamu idaresinde görevli memurların görev aldıkları kurumun mevzuatına tam olarak hakim olamayışları, işverenlere maddi hak kaybı yaşatmakla birlikte, bu tür sorunlar için çözüm üretmek de ciddi zaman kaybına yol açmaktadır.

Bu kapsamda, iş dünyasının ve çalışma hayatının kurallarının farklı kanunlarda düzenlenmiş olması,  onlarca yönetmelik ve genelge dikkate alındığında mevzuatımızdaki karmaşık yapı daha iyi anlaşılmaktadır.

Firmalarda insan kaynakları biriminde görev alan personelin insan kaynakları birimlerine yönelik eğitim alabileceği akademik bir eğitim programı üniversitelerimizde ne yazık ki bulunmamaktadır. Çalışma hayatıyla ilgili akademik bir eğitim altyapısı olmayan çalışanlara belli bir tecrübeyi kazandırmak ve bu çalışanların olayları yorumlamasını sağlamak takdir edeceğiniz gibi uzun bir zaman gerektirmektedir. İnsan kaynakları biriminin tecrübe kazanması için harcanan bu zaman diliminde ise maliyetler ister istemez işverene yansımaktadır.

İşveren camiasına, insan kaynakları süreçlerinde yapılacak işlemlerin, sosyal güvenlik uygulamalarının ve SGK teşviklerinin özellikle ihtisas gerektiren bir çalışma konusu olduğunu ifade etmek istiyoruz. İşyerinde yapılacak her uygulamanın firmalarınızda görev alan ve bu konuda uzmanlığı yeterince olmayan kişiler tarafından çözüme kavuşturulmasını beklemek, haklı olduğunuz durumlarda bile, kimi zaman gereksiz maliyetlere ve zaman kaybına uğramanıza neden olabilecektir.

İş dünyasında var olmak demek, ister istemez bu sorunlarla karşı karşıya kalmak demektir. Bu nedenle, işverenlerin, konusunun uzmanı olan danışmanları ekiplerine dahil etmesi önem arz etmektedir.

İş yerinizde, iş ve SGK müfettişlerince mevzuat uygunluk denetimi yapılmadan ya da ihtilaflar yaşanmadan önce işyeri kayıtlarınızda var olan yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, idare tarafından uygulanabilecek idari para cezalarının önüne geçeceği gibi yaşanması muhtemel ihtilafları azaltıp, işvereni yersiz zaman ve mali kayıplara karşı da koruyacaktır.

Bu kapsamda, insan kaynakları iş yönetimi süreçlerinde konunun uzmanı danışmanların insan kaynakları birimine destek vermesi kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsan kaynakları uygulamalarında tüm süreçlerde doğru ilerlemeniz için size destek oluyoruz.

 

 

 

Denetim Hizmetleri

İşletmenizde insan kaynakları süreçlerinde mevcut uygulamalarınızı 50 konu başlığı altında ayrıntılı olarak denetliyoruz. Denetim sonucunda hatalı ve eksik uygulamaları, düzeltilmesi gereken süreçleri, yapılması gerekenleri, tavsiyelerimizi rapor halinde sunuyoruz. Gerekli düzeltmelerin belli bir düzene kavuşması için talep edilmesi halinde periyodik denetim hizmeti veriyoruz.

SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik daralma sonucu işsizlik oranı artmaktadır. Özellikle genç ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla işverenlere daha az maliyete katlanarak çalışanları istihdam etmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

Günümüzde işletmelerin kâr elde etmeleri için en önemli hususun gelirleri artırmaktan ziyade maliyetleri minimum seviyede tutmak olduğu gerçeğinden hareketle, çözüm ortağınız olarak SGK prim maliyetlerinizi azaltmak amacıyla yürürlükteki tüm SGK teşviklerden yararlanmanız için size destek oluyoruz. Ayrıca, teşviklerden yersiz yararlanma nedeniyle ileride karşınıza çıkabilecek ilave SGK maliyetlerini de önleyebiliriz.

SGK teşviklerinden hiç yararlanmıyor veya kısmen yararlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, işverenlerimizin, önlerine gelen SGK tahakkuk fişleri için ödeme talimatı vermeden önce SGK teşviklerinin tümünden yararlanıp yararlanmadığını sorgulamaları gerekmektedir.

İşverenlerin ve meslek mensubu çalışanların bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeniyle SGK teşviklerinden faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.

SGK prim teşvikleri konusundaki mevzuata ve uygulamaya olan hakimiyetimizle teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmeden ve işverenlerimizin teşviklerden maksimum seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketimize ait özel bir hesaplama ve takip modülü geliştirdik.

Teşvikler konusunda muhtelif programlarla işverenlere hizmet sunabileceğini ifade eden ve konu hakkında mevzuat bilgilerinden şüphe duyduğumuz kişilerin yaptığı teşvik çalışmalarında işverenlere yaşattıkları prim kayıplarını defalarca revize ettik.

Teşvikler konusunda danışmanlık yapmak için önce mevzuatın tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yeni ihdas edilen teşviklerin de teşvik hesaplama programına dahil edilerek, aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma hakkına sahip personel için durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak böyle bütünleşik bir çalışma ile maksimum teşvik tutarına ulaşmak ve işverene fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Bu konuda geliştirdiğimiz modül sayesinde teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütmekteyiz.

SGK teşvik uygulamasında son 5 yılda danışanlarımızın bütçesine yaklaşık 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon) katkıda bulunarak danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize büyük bir rekabet avantajı kazandırdık.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Eğitim Hizmetleri

İş kazalarının azaltılması ve resmi denetimler sonucunda alınabilecek durdurma cezası ve idari para cezasıyla karşılaşılmaması amacıyla; konusunda uzman ve bu alanda yürürlükte olan mevzuatın hazırlanmasında aktif rol almış, emekli teknik iş baş müfettişlerimizden oluşan tecrübeli danışman kadromuzla işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği denetimi hizmeti ve ilgili uzman personelinize eğitim veriyoruz.

Bu kapsamda, özellikle üretim faaliyetinde bulunan, çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde görev alan, sigortalı iş güvenliği uzmanı veya İSG hizmetlerinin alındığı OSGB uzmanlarının yaptığı çalışmaları işverenliğiniz adına denetliyor, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden hazırlanması gereken dokümantasyon ve çalışma ortamının gözetimini yapıyoruz. Bahse konu bu denetimin yılda en az bir kez yapılması tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, konuyla ilgili uzmanlara yönelik verdiğimiz eğitim hizmetleri kapsamında risk değerlendirmesi, iş kazaları kök analiz teknikleri, iş kazaları sonucu işverenlerin, üst düzey yöneticilerin ve uzmanların cezai sorumlulukları gibi konu başlıkları yer almaktadır.

Söz konusu hizmetlerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli makina, kimya ve inşaat mühendisi teknik iş baş müfettişleri olan danışmanlarımızla sunuyoruz. Kadromuzda yer alan danışmanlarımızın dördü de A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olup, 35 yılı aşkın çalışma sonucunda kurumda elde ettikleri iş kazası denetimi tecrübeleriyle birlikte İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hazırlanmasında da aktif görev almışlardır.

 

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama alanında uzman ekibimizle aşağıdaki temel hizmetleri sunuyoruz. Bunlar:

Firma Bordrolama Hizmetleri
Bordrolama Denetim Hizmetleri
Bordro ve Bu Çerçevede Başlangıç/Orta Düzey/İleri Seviyede İş ve SGK Genel Mevzuat Eğitimi

Bu kapsamda sunduğumuz bordrolama hizmetimizin detayları aşağıda yer almaktadır.

Belirlenen net/brüt yasal ücretin hesaplanması,
Genel tatil ve resmi tatillere ilişkin bordro uygulamalarının incelenmesi,
Fazla mesai ve UBGT tahakkuklarındaki hesaplama şekillerinin kontrol edilmesi ve bordro programındaki sabit verilerden kaynaklanan hataların tespit edilmesi,
Yasal kesintilerin hesaplanması
Asgari geçim indiriminin hesaplanması
İcra kesintilerinin düzenlenmesi
Özel sigorta poliçelerinin bordroda uygulanması
Maaş ödeme listelerinin oluşturulması
Bordro ve ücret hesap pusulalarının oluşturulması
Aylık SGK bildirgelerinin kuruma gönderilmesi
SGK İşe giriş-çıkış bildirgelerinin düzenlenmesi
İŞKUR iş gücü takip çizelgesinin düzenlenmesi
Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasının yapılması
İkale sözleşmesi düzenlenmesi
Çalışanlara ilişkin tutanak ve savunma yazısı işlemleri
İşten çıkan kişinin çalışma belgesinin hazırlanması
Hastalık ve iş kazası halinde raporların SGK’ya internetten bildirimi

Yabancı Personel Çalışma İzni Alınması

Ülkemizde yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, çalışma izni almakla yükümlüdür. Şirket/şahıs firması kuran ya da Türkiye’de bir şirkette/şahıs firmasında çalışmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar için mevcut mevzuat ve uygulaması oldukça karmaşık olup, farklı sebeplerle hatalı uygulamalar yapılmakta ve işverenler idari ve para cezalarıyla karşılaşmaktadır. Sonuç olarak, maddi kayıp oluşmakta, emek ve zaman kaybı yaşanmaktadır.


İş hukuku ve sosyal güvenlik alanındaki tüm mevzuat ve uygulamaya hakim uzman kadromuzla, yabancı personel çalışma izinlerini sizin adınıza hatasız bir şekilde alıyoruz.

Bu kapsamda;

İzne başvurmadan önce firma ve çalıştırılması planlanan yabancı personelin durumlarını analiz ediyoruz
İzne engel olabilecek unsurların bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmaları yapıyoruz.
Başvuruları yapıyor ve tüm aşamalarda sizleri bilgilendiriyor ve yönlendiriyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam