Yabancıların Çalışma İzni Alınmasında Yeni Düzenleme

13.08. 2016 tarih, 29800 sayılı Resmi Gazete’de 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlanmış olup, bundan böyle yabancıların çalışma izinleri bu kanun hükümlerine göre verilecektir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.

Bu bağlamda, devam eden çalışma izinlerinin uzatılması yönündeki başvuruların, yürürlüğe giren yeni Uluslararası İşgücü Kanunu 7. Maddesi gereğince, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılması gerekmektedir. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilecektir.

(Önceki mevzuat döneminde uzatma başvuruları, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yapılabilmekte iken yürürlüğe giren yeni düzenlemede buna olanak yoktur.)

Bu nedenle yabancı çalıştıran işverenlerin, çalışma izni uzatma başvurularını, çalışma izni bitmeden yapmaları zorunludur.

 

İlgili Yasal Düzenleme

Uluslararası İşgücü Kanunu

Madde 0007: Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi

(1) Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarıma Bakanlığa iletilir.

(2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.

(4) Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir.

(5) Bakanlıkça gerek görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınır.

(6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirler.

(7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması halinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmi bir makamdan belgelendirildiği haller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir.

(8) Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Av.Esma GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam