Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

18.08.2017 Tarihli, 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

1- Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu 56. Maddesi 3. Fıkrası 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6704 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilmiş “53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.” Hükmü getirilmişti.  Kanunda yapılan bu değişiklikle yıllık ücretli izinler, bir bölümü 10 gün olmak üzere istenildiği kadar bölünebilme olanağı getirilmişti. Kısaca yapılan değişiklik ile Yönetmelik hükmü  Kanuna uygun hale getirilmiştir.

2- 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle  İş Kanunu 56. Maddesine eklenen son fıkra ile “ Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” Hükmü getirilmişti.

Yapılan değişiklik ile aynı hüküm Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. Maddesine de eklenmiştir.

Alt işveren çalıştıran işverenlerin, alt işveren işçilerinin izinlerini takip etmek ve kullanılmasını sağlamak zorunda olduklarını, yıllık izin kullanmadan iş sözleşmesi sona eren alt işveren işçilerinin  izin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Av. Esma Gülbenk

 

Test

Form Gönderimi

Tamam