2018 Ocak-Haziran Dönemi Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğretim Tazminat Tutarları

 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan4.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İmzalanan toplu sözleşmede belirlenen aylık katsayı ile Özel Öğretim Kurumlarında ödenecek sosyal yardım niteliğindeki aile, çocuk ve ölüm yardımı hesaplamaları yeniden düzenlenmiştir . Yazımızda ayrıca katsayıya bağlı olmaksızın belirlenen doğum ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tutarlarına da yer verilmiştir.

Toplu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2018 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  2 Sıra No’lu  Genelgesi ile duyurulmuştur.

Bu genelgeye göre 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550) olarak uygulanacaktır.

 ( http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10987,2018ocakmaasgenelgepdf.pdf?0  linkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.)

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2018 yılında ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

OCAK-HAZİRAN 2018

 

6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

 

EŞ İÇİN

1.ÇOCUK

2.ÇOCUK

3.ÇOCUK

4.ÇOCUK

1.ÇOCUK

2.ÇOCUK

3.ÇOCUK

4.ÇOCUK

GÖSTERGE

2134

250

500

750

1000

500

1000

1500

2000

MAAŞ KATSAYISI

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

0,10855

ÖDENECEK TUTAR

231,65

27,14

54,28

81,41

108,55

54,28

108,55

162,83

217,10

 

 2-DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı Kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmadığı kanaatindeyiz.

Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 0016:

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı

Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

2018 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

3-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

“Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

OCAK-HAZİRAN 2018

   
 

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

ÇALIŞAN İÇİN

GÖSTERGE

9500

19000

MAAŞ KATSAYISI

0,10855

0,10855

ÖDENECEK TUTAR

1.031,23

2.062,45

 

4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2018 yılında 1.130.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

(Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazılarımıza,

  http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-verilmesi-vergi-sgk-uygulamalari-5807.html  ve http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ogretim-yilina-hazirlik-odeneginde-ilan-edilen-tutar-net-mi-brut-mu-odenmeli-ve-hangi-kesintilere-tabi-tutulmalidir-6509.html linkinden ulaşabilirsiniz.) 

5-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

2018 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

OCAK-HAZİRAN 2018

 
 

 

GÖSTERGE

9500

MAAŞ KATSAYISI

0,10855

HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

1.031,23

1-2 DERECE ORANI

120,56

1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.243,24

3-4 DERECE ORANI

115,56

3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.191,68

5-6-7-8-9 DERECE ORANI

105,56

5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.088,56

Test

Form Gönderimi

Tamam