Kapatılan Özel Öğretim Kurumlarına Ödenen Eğitim Ücretlerinin Geri Alınması

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan  darbe teşebbüsü üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 2016/ 9064 sayılı kararı ile 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir.

 Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen pek çok özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonların kapatılmasına karar verilmiştir.  Bunun üzerine, kapatılan özel  öğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve ücret ödeyenlerin ödedikleri ücretleri geri alıp alamayacakları gündeme gelmiştir.

 Bu konudaki belirsizlik devam ederken Maliye Bakanlığı tarafından 03 Ağustos 2016 tarihinde yapılan basın açıklamasında; “Bugün Hürriyet Gazetesi’nde ‘Okul Parası İçin Maliye Devrede’ başlığıyla yayımlanan haberin, kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.

Haberde, Maliye Bakanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu belirtilen ve bu nedenle kapatılan özel okullara kayıt için para yatıran velilere ödeme yapılmasına ilişkin bazı alternatifler üzerinde durulduğu, ancak henüz bir karar verilmediği ifade edilmiştir.

667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kapatılan okullara ait taşınmazlar ve diğer varlıklar Hazine’ye devredilmiştir. Maliye Bakanlığı olarak, bu devir işlemleri yapılmış olup, söz konusu varlıklara ilişkin diğer işlemlere devam edilmektedir. Söz konusu haberde yer aldığı şekliyle, Bakanlığımızca, veliler tarafından ödenen kayıt ücretlerinin iadesine ilişkin yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri yer almıştır.  Yapılan açıklama mevcut belirsizliği gidermemiştir.

 Daha sonra 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. Maddesinde yer alan düzenleme ile mal ve hizmet ilişkisinden dolayı alacaklı olanların başvuru şekli düzenlenmiştir.

 Kararnamenin 5. Maddesi 1. Fıkrasında, devir işlemlerine ilişkin tedbirler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

“(1) 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya, menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her türlü tedbiri almaya, gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  denilmektedir.

 Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca, yani kapatılan özel okullara ödeme yapmış olan velilerce, 17 Ağustos 2016 tarihinden itibaren altmış günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili idareye ( Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı) kanaat getirici defler, kayıt ve ödeme belgeleri ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 17 Ağustos 2016 tarihinden sonra kapatılan özel okullarda 60 günlük hak düşürücü süre kapatma tarihinden başlayacaktır.

60 günlük süre, hak düşürücü süre olduğundan, bu süre içinde başvurulmaması halinde bir daha talepte bulunulması mümkün olmayacaktır.

 Kapatılan okulların borçlarının ödenmesinde sıralama aşağıdaki gibi olacaktır;

1-Malvarlığının aynından doğan vergi borçları( örneğin emlak vergisi ya da taşıtlarda motorlu taşıt vergisi)  

2-Rehinli alacaklar( Kapatılan okula ait bina, arsa,taşıt vb üzerinde bulunan rehinli alacaklar)

3-Kapatılan okul çalışanlarının tahakkuk eden  SGK prim borçları,

4-Kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar,

5-Enerji, iletişim ve su kullanım borçları,

6-Çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacaktır.

Yukarıda açıklanan sıralamaya bakıldığında kapatılan okulların öncelikle kamuya ve finans kurumlarına olan borçları, ardından elektrik, su ve iletişim borçları ödenecektir. Tüm bu ödemeler yapıldıktan sonra  öğrencilerin kayıtları esnasında ödeme yapan velilerin alacaklarına sıra gelecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğrenci velilerinin yaptıkları ödemelerin iadesi talebi ile ilgili idareye, 60 gün içinde yani en geç 16 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Av. Esma GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam