Özel Öğretim Kurumları 2017 Yılı Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğretim Tazminat Tutarları

23/08/2015 tarih, 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme'nin İkinci Kısım, Birinci Bölümü 5. Maddesi 5. Fıkrası uyarınca,  01/01/2017- 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere, aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı, Maliye Bakanlığı tarafından, 03/01/2017 tarih, 27998389-019.06.02-66 sayılı genelge ile belirlenmiştir. Aylık katsayı dikkate alınarak,özel öğretim kurumlarında ödenecek sosyal yardım niteliğindeki aile, çocuk ve ölüm yardımları  yeniden hesaplanmıştır. Yazımızda ayrıca katsayıya bağlı olmaksızın belirlenen doğum yardımı ve öğretim yılına hazırlık ödeneği tutarlarına da yer verilmiştir.

Genelge ile 01.01.2017 – 30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere  aylık katsayısı, (0,096058) olarak belirlenmiştir.

(http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10420,2017ocakgenelgepdf.pdf?0&_tag1=BF0D455A5C8237ACCF981624D480972A0A6B98E9 linkinden ilgili genelgeye ulaşabilirsiniz.)

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2017 yılında ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

OCAK-HAZİRAN 2017

 

6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

 

EŞ İÇİN

1 ÇOCUK

2 ÇOCUK

3 ÇOCUK

4 ÇOCUK

1 ÇOCUK

2 ÇOCUK

3 ÇOCUK

4 ÇOCUK

GÖSTERGE

2134

250

500

750

1000

500

1000

1500

2000

MAAŞ KATSAYISI

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

0,096058

ÖDENECEK TUTAR

204,99

24,01

48,03

72,04

96,06

48,03

        96,06

144,09

192,12

 2-DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmadığı kanaatindeyiz.

Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 0016:

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı

Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

2017 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

3-ÖLÜM YARDIMI(657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

OCAK-HAZİRAN 2017

 

 

 

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

ÇALIŞAN İÇİN

GÖSTERGE

           9500

   19000

MAAŞ KATSAYISI

                0,096058

         0,096058

ÖDENECEK TUTAR

           912,55

      1.825,10

 4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 23/08/2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Düzenlemenin II Bölüm 12. maddede belirlenen tutara göre 2017 yılında 1.050.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir. Eğitim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazımıza http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-odenmelidir-5807.html linkinden ulaşabilirsiniz.

5-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

2017 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 27/12/2016 tarih 2016/9670 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Ve Aynı Kararın 2017 Yılında Da Uygulanmasına Dair Karar uyarınca   ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

OCAK-HAZİRAN 2017

 

 

 

GÖSTERGE

9500

MAAŞ KATSAYISI

0,096058

HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

912,55

1-2 DERECE KATSAYISI

120,56

1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.100,17

3-4 DERECE KATSAYISI

115,56

3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.054,54

5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

105,56

5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

963,29

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam