Özel Okul 2019 Ruhsat Harçları Ocak Ayı Sonuna Kadar Ödenmelidir


492 sayılı Harçlar Kanununun 108'inci maddesinde, “imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı 8 sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir”, aynı kanunun 109. maddesinde de, “İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.” hükmü yer almaktadır.

Harçlar Kanunu 113. maddesinde ise “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna ekli 8 Sayılı Tarifenin "VI. Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar" bölümünün 18. fıkrasında, özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinin her yıl için harca tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinin “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.” hükmü gereğince,

31.12.2018 tarih, 30642 3.Mükerer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (8) Sayılı Tarife ( İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları) 18 numaralı bendine göre ,

Özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri: 2019 YILI

a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.901,40

b) Lise seviyesindeki özel okullardan(Her yıl için) 3,806,40

c) Özel dershanelerden (Her yıl için) 3.806,40

olarak ilan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen miktarların 31 Ocak 2019 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

Okullar ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrıldığından Maliye Bakanlığı’na her kurum için ayrı ayrı ruhsat harcı yatırılması gerekmektedir.

Gülbenk Müşavirlik

Test

Form Gönderimi

Tamam