Özel Okullarda Eğitim Personeli Dışındaki Diğer Personelin Sözleşme Süresi

Eğitim personeli dışında okullarda çalışan diğer personelle en az bir yıl süreli sözleşme yapma zorunluluğu var mıdır?

Okullarda istihdam edilen, eğitim personeli dışında kalan diğer personel ile yapılan  iş sözleşmeleri bir yıldan az süreli olarak yapılmak istendiğinde, bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin sözleşmeleri geri çevirdiği, diğer personel için de en az bir yıl süreli sözleşme talep ettiği müşavirliğimize iletilmiştir. Konu hakkındaki görüşümüz yasal gerekçeleri ile aşağıda sunulmuştur.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 9/1. Madde “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ilekurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır”

Yönetmelik 43/1. Madde, “4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır.”

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  4. Maddede  “Eğitim personeli:Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik 43/7. Madde “Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre yapılır.”

Hükümlerini içermektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun İş Sözleşmesi, Türleri, ve Feshi başlığı altındaki 8. Maddede “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.”  hükmü; 

İş Kanunu’nun “Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi” başlıklı 9. Maddesinde ise, “Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.  İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmi süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.” hükmü   yer almaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sadece eğitim personeli ile yapılacak sözleşmeler için en az bir yıl süreli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Okullarda çalıştırılan diğer personel ile yapılacak iş sözleşmelerinde,  4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınacaktır. Bu kapsamda İş Kanunu’nda yer alan sözleşme türlerinden birisi seçilebilecektir. Okul yönetimi gerek duyması halinde diğer personelle bir yıldan az süreli sözleşme imzalayabilecektir.

Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de yazılı olarak yapmış olduğumuz müracaat üzerine verdiği 04.11.2016 tarihli  görüş yazısında, aynı yönde görüş bildirmiş, diğer personelle en az bir yıl süreli sözleşme yapma zorunluluğu olmadığı, 1 yıldan az süreli sözleşme yapmanın mümkün olduğunu teyit etmiştir.

Av. Esma Gülbenk

 

Test

Form Gönderimi

Tamam