2018 Yılında Asgari Ücret Desteğinden Kimler Nasıl Yararlanacak


27/3/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 2016 ve 2017 yıllarında verilen asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları için de verilmesine hükmedilmiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 75. maddesinde yapılan düzenlemede, asgari ücret desteğinden yararlanma şartları 2017 yılında sigortalı çalıştırmış mükellefler ile ilk defa 2018 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan mükellefler için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Ayrıca Geçici 75. maddede, asgari ücret desteğinin hangi sigortalılar için ve hangi tutarlar üzerinden verileceğinin Bakanlar Kurulunca belirleneceği öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunun 9/4/2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Kararı ile;

-Asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180 TL olarak)

- Asgari ücret desteğine esas günlük tutar 3,33 TL

Olarak belirlenmiştir.

5510/Geçici 75. Madde ve 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan şartlar dahilinde 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları SGK’nın 2018/20 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

1/1/2018 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları

1/1/2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerinde 2018 yılının her bir ayı için ayrı olmak üzere;

1-2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında olanların (toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 180 TL ve altına olanların) prim gün sayılarının toplamı ile 3,33 TL çarpılmak suretiyle 2018 yılının ilgili ayında hak kazanılacak asgari ücret destek tutarı tespit edilecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıların prim gün sayıları ise hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

2- 2017 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 120 TL (toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 180 TL) altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısından fazla olması halinde, hak kazanılacak destek tutarı 2018 yılının ilgili ayındaki prim gün sayısını aşamayacaktır.

3-2017 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

-(0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

-Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.

4- Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecektir.

5- Yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunması veya cari aylardaki prim borçlarının ödenmemiş olması asgari ücret desteğinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

6- Asgari ücret desteği takip eden aydaki prim borcundan mahsup edilecektir.

2018 Yılında Tescil Edilen İşyerleri ile 2017 Yılında Bildirim Yapmamış İşyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları

1-2018 yılında tescil edilmiş işyerleri ile 2017 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde hiç bildirim yapılmayan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının toplamı ile 3,33 TL çarpılmak suretiyle 2018 yılının ilgili ayında hak kazanılacak asgari ücret destek tutarı tespit edilecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıların prim gün sayıları ise hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

2- Destek tutarına esas gün sayısının hesaplanması sırasında sigortalıların prime esas kazanç tutarlarına bakılmayacaktır.

3- Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecektir.

4- Yasal ödeme süresi geçmiş borç bulunmayacaktır.

5- Cari aylardaki prim borçları süresi içinde ödenecektir.

6- Asgari ücret desteği takip eden aydaki prim borcundan mahsup edilecektir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Süre

2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteğinden 12 ay süreyle yararlanılmıştı. 2018 yılında ise Ocak ila Eylül dönemleri arasında 9 ay süre ile yararlanılacaktır.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Usulü

Asgari ücret desteği yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda SGK tarafından tespit edilerek işverenlerin takip eden aydaki prim borçlarından düşülecektir. Bu nedenle asgari ücret desteğinden yararlanmak için SGK’ya başvuru yapılmasına gerek olmadığı gibi e-Sigorta kanalıyla bildirim yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

İşyerlerinin 2018 yılının herhangi bir ayında kanun kapsamından çıkmış olması (sigortalı çalıştırmaya son vermiş olması) sebebiyle destek tutarının kanun kapsamından çıkmış işyerinin borcuna mahsubunun yapılamaması halinde, asgari ücret destek tutarı işverene iade edilebilecektir.

Not: 2018 yılında hak kazanılan asgari ücret destek tutarlarının mahsubuna Haziran ayında başlanıldığından 2018/ Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında hak kazanılan destek tutarları 2018 yılı Mayıs ayına ait tahakkuk eden sigorta prim tutarından mahsup edilmeye başlanmıştır. Mahsup edilen tutarlara sgk.gov.tr üzerinden 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret desteğinin gösterildiği bölümden ulaşabilirsiniz.

Test

Form Gönderimi

Tamam