2019 Yılı İçin Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7162 sayılı “GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” un 10 uncu maddesiyle 5510 sayılı SGK Kanununa geçici 78 inci madde eklenmiş olup, madde ile 2019 yılında işverenlere sağlanacak asgari ücret desteğine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Buna göre;

1-Kanunun 4/a maddesine tabi çalışan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için 5 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir. (Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 102 TL yerine 203 TL, 500 ün üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde ise 5 TL yerine 3.36 TL dikkate alınacaktır)

2- 2019 yılından önce dosya açılmış olan işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım döneminde bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.

3- Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu destekten yararlanılamayacaktır.

4- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan destek tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri destekten faydalanamayacaktır.

5- Destekten yararlanılabilmesi için prim belgeleri zamanında verilmeli, prim borçları da süresinde ödenmelidir. Ayrıca, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı ve fiilen çalışmayanlar çalışmış gibi gösterilmemelidir. Aksi halde sağlanan destek tutarı gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

6- Kuruma prim ve idari para cezası borcu olan işverenlerin bu borçları taksitlendirildiği veya yapılandırıldığı takdirde, ödemelerini düzenli yaptıkları sürece destekten yararlanacaklardır.

7- Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır. Ayrıca 2018 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış, ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanacaktır.

8- Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

9- “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 TL olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının % 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

10- 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

11- 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için destek sağlanmayacaktır.

12- Daha önce olduğu gibi, işverenlere sağlanacak destek tutarı prim borçlarının ödenmesi aşamasında gerçekleşecek, dolayısıyla işverenlerce bu konuda ayrıca tahakkuk işlemi yapılmayacaktır.

Hadi EYCE

SGK Uzmanı

Test

Form Gönderimi

Tamam