Askerlik Borçlanma Primlerinin Ücret Gelir Vergisi Matrahından İndirimi


Erkek sigortalılar genellikle askerlikten önce çalışmaya hayatına atılmakta ve çalışma hayatı devam ederken uzun dönem veya kısa dönem olarak askerlik görevlerini yapmaktadırlar.

Askerlik görevini yapan kişiler bir ücret karşılığı bu görevi yapmadıklarından bu ara dönemde adlarına sosyal güvenlik prim kesintisine de yatırılmamaktadır. Bu kişiler emeklilik sürelerini kısaltmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek askerlikte geçen süreye ait primlerini borçlanarak topluca ödeyebilmektedirler.

Askerlik borçlanmasına esas kazanç, borçlanma yapacak kişinin beyan edeceği asgari ücret ile üst sınır arasında olmaktadır. Borçlanma yapacak kişi tarafından tercih edilecek tutarın % 32 si bir aylık borçlanma bedeli olacaktır. Günümüzde askerlik süresi er-erbaşlar ile yedek subaylara göre değiştiğinden borçlanma süresinin tespitinde bu sürenin dikkate alınması gerekmektedir. (Borçlanma süresi askerlik süresini geçememektedir) Ayrıca askerlik borçlanmasını kişilerin ihtiyacı olduğu gün kadar yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Borçlanma tutarına gelince;

2019 yılı için kabul edilen günlük asgari ücret 85,28 TL dir. Buna göre;

2019 yılında en düşük günlük borçlanma tutarı: 85,28 X % 32 = 27,29 TL,

30 günlük (en az) borçlanma tutarı ise 27,29 X 30 = 818,70 TL dir.

(Borçlanma başvurusu son çalışılan işyerinin işlem gördüğü SGK’nın ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yapılmalıdır. Başvuru için askerlik borçlanması başvuru formu ve kimlik fotokopisi yeterli olup, askerlik şubesinden yazı alınmasına gerek kalmamıştır)

Askerlik borçlanması yapan ücretliler, topluca ödedikleri borçlanma primlerinin ücret gelir vergisi matrahlarından indirilmesini talep edebilirler.

193 sayılı GVK.nun 63. maddesinin 2 numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

111 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.

Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safî tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.

Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

A _ Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması;

B _ Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;

C _ Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,

gerekmektedir.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam