Bu İşverenler İşsizlik Sigortası Primini 3 Puan Yerine 2 Puan Ödeyecek


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 4 üncü maddesi uyarınca çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde SPEK tutarının %3’ü üzerinden tahsil edilen işsizlik sigortası priminin %’1 lik işveren payı, teşvik kapsamında işsizlik ödeneğinden karşılanacaktır.

İşsizlik sigortası prim teşvikinin usul ve esasları 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’de açıklanmıştır.

Teşvikten kimler yararlanabilecek?

İşsizlik sigortası prim teşvikinden yararlanabilmek için;

1- İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,

2- İşverenin 2016/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasında Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 11 veya üzerinde sigortalı çalıştırmış olması,

3- İşverenin 2016, 2017 ve 2018 yılları içinde Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması,

4- İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması,

5- 2019/Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışan sayısının toplamda 11 veya üzerinde olması,

6-2019/Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi,

Gerekiyor.

Teşvikten ne kadar süreyle yararlanılacak?

Teşvikten üç yıl süreyle yararlanılacak olmakla birlikte, kanunda öngörülen şartların sağlanmış olması halinde üç yıllık sürenin bitiminin ardından teşvikten yararlanma süresi yeniden başlayacaktır.

Teşvikten nasıl yararlanılacak?

İşsizlik sigortası prim teşvikinden yararlanabilmek için başvuru şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle işverenlerin kanunda öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığı SGK’nın sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edileceğinden, işverenlerce Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.

Teşvikten yararlanma şartlarının kaybedilmesi durumunda nelere dikkat edilecek?

Teşvikten yararlanmakta iken teşvikten yararlanma şartlarından birinin kaybedilmesi durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilmesi için üç yıllık sürenin geçmiş olması ve işverenin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki yılın son gününe (Aralık ayının son günü) kadar “Çok Tehlikeli İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşvik Yönetimi” ekranından yapılacaktır.

Teşvik tutarı nasıl hesaplanacak?

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalıların sigorta primine esas kazanç üst sınırına kadar olan işsizlik sigortası primlerinin işveren hissesine isabet eden 1 puanlık kısmı İşsizlik Ödeneğinden karşılanacaktır.

Örneğin, teşvik kapsamına giren bir işverenin 30 çalışanına ilişkin düzenlediği APHB’deki kazanç tutarı toplamının 93.000 TL olduğu düşünüldüğünde;

93.000 X 3 / 100 = 2.790 TL tutarındaki işsizlik sigortası priminin

93.000 X 1 / 100 = 930TL lik kısmı işsizlik ödeneğinden karşılanacağından

93.000 X 2 / 100 = 1.860 TL lik kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Teşvik uygulamasının sona erdiği durumlar nelerdir?

Teşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde teşvik uygulamasına son verilir.

1- İşyerinin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan tehlikeli veya az tehlikeli sınıfa dönüşmesi,

2- Çalışan sayısının on ve altına düşmesi,

3- Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi,

4-İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunmaması

Teşvikten yasaklama nedir, kimler için yapılır?

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin kapsama giren tüm işyerleri için iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren eksik ödedikleri işsizlik sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu işverenler, teşvikten iş kazasının tespit edildiği tarihi takip eden aydan itibaren beş yıl süre ile yasaklanırlar.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin;

a) Şahıs şirketi olması halinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında,

b) Sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında,

teşvikten yasaklama kararı verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilenlerin; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilir.

Yasaklama kararı verilen işverenler beş yıl süreyle teşvikten yararlanamaz, yasaklı olduğu sürece teşvik başvurusu yapamaz, başvuru yapanların başvuruları dikkate alınmaz.

Yasaklama kararı verilen işverenler, beş yıl dolduktan sonra takip eden üç yıl için gerekli şartları sağlamaları ve Kuruma başvurmaları halinde teşvikten tekrar yararlanabilir.

Teşvikten yararlanıldıktan sonra sürekli iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi

Teşvikten yararlandıktan sonra, teşvikten yararlanmaya esas şartların arandığı üç yıllık sürede veya teşvikten yararlanılan üç yıllık sürede, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde, teşvikten yersiz yararlanılmış sayılacaktır. Bu durumda, teşvikten yararlanılan tüm aylara ilişkin ödenen işsizlik sigortası işveren hissesi primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Alt işverenleri olan işverenler ile alt işverenler teşvikten nasıl yararlanacaklar?

Türkiye genelinde 11 veya üzerinde çalışanın olup olmadığının tespitinde alt işverenin çalışanları ile asıl işverenlerin çalışanları ayrı ayrı dikkate alınır. Dolayısıyla asıl işverenin toplam çalışan sayısı belirlenirken alt işverenlerin çalışanları toplama dahil edilmediği gibi; alt işverenin çalışan sayısı tespit edilirken asıl işverenin çalışanları da alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.

Alt işveren işçisinden dolayı asıl işverene bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde alt işverenin ve asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir. Asıl işveren işçisinden dolayı ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde ise yalnızca asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir, alt işverenin teşvik uygulaması ise devam eder.

Gülbenk Müşavirlik

Test

Form Gönderimi

Tamam