E-Bildirgedeki Değişikliğe Dikkat! Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi İşlerde Çalışan Sigortalıların Bildirimlerinde Neler Değişti

Vatandaşlar arasında “Yıpranmalı İşler” olarak bilinen, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ise “Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi İşler” olarak adlandırılan işlerde çalışan sigortalıların, her 360 günlük prim ödeme gün sayılarına yaptıkları işin ağırlığına göre 60, 90 veya 180 prim günü ilave edilmektedir.

Örneğin, aluminyum fabrikalarında maden üretimi işlerinde çalışanların her 360 gününe 60 gün; maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanların her 360 gününe ise 180 gün prim ödeme gün sayısı ilave edilmektedir.

Ayrıca, fiilî hizmet süresi zammı, 5510/40. Maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; tablonun (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için  süre sınırı uygulanmaz.

Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışan sigortalıların bildirimleri nasıl yapılır?

Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışan sigortalıların;

-60 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde 29 nolu belge türü

-90 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde 32 nolu belge türü

- 180 günlük  fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde  35  nolu belge türü

seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekiyor.

Sigortalıların uygulamadan istifade edilebilmesi için kapsama giren işlerde “fiilen çalışmaları”  gerekiyor.

5510/40. madde uyarınca,  çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet ve polis mesleği ile Milli İstihbarat Teşkilâtında çalışanlar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalmasışarttır.

Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca 8/11/2017 tarihinde yayımlanan duyuruda da açıklandığı üzere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Örneğin, 90 günlük fiili hizmet süresi zammına tabi bir işte çalışan ve 2017/Ekim ayında hak kazandığı 4 günlük hafta tatili ile birlikte bir aylık ücrete hak kazanan bir sigortalının;

-Fiilen çalıştığı 26 günlük çalışmasının 32 nolu belge türü ile

-Hak kazandığı hafta tatilinde fili hizmet süresi zammına tabi bir işte çalışmaması ve işin risklerine de maruz kalmaması nedeniyle 4 günlük çalışmasının 1 nolu belge türü ile

Yapılması gerekiyor.

e-Bildirgede neler değişti

Fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan sigortalıların bildirimleri yapılırken,  diğer belge türlerinde olduğu gibi 30 güne kadar bildirim yapılmasına izin verilirken SGK 8/11/2017 tarihinde yayınladığı duyurusuyla uygulamayı değiştirdiğini açıklamıştır.

Duyuruda yapılan açıklamalara göre, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında (yer altı hizmetleri) olanlar hariç olmak üzere, fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışmakla birlikte, tatil, izin, kurs veya iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri gibi sürelerde fiilen çalışmayan sigortalıların  fiili hizmet süresi zammı kapsamında  e-bildirge programında her ay için azami 26 gün bildirebilmeleri amacıyla kontrol konulmuştur.

Haliyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar adına, fiili hizmet süresi zammı kapsamında  her ay için 26 günden fazla bildirim yapılmasına izin verilmediğinden, eksik bildirilen 4 günlük sürenin de 1 nolu belge türü ile bildirilmesi gerekecektir.

31 gün çeken aylarda bildirim nasıl yapılaca

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar adına fiili hizmet süresi zammı kapsamında her ay 26 günden fazla bildirim yapılmasına izin verilmediğinden, hafta tatili hariç ayın kalan sürelerinde sözkonusu işlerde çalışan sigortalıların 31 gün çeken aylarda

-Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki 26 günlük hizmetlerinin; 29, 32 veya 35 nolu belge türü ve eksik gün sayısı 5 gün girilmek suretiyle

-Hak kazandığı hafta tatili sürelerine ilişkin 4 günlük hizmetlerinin 1 nolu belge türü ve eksik gün sayısı 27 gün girilmek suretiyle

Bildirilmesi gerekiyor.

Test

Form Gönderimi

Tamam