Eksik Gün Bildirim Formu Uygulaması Kaldırıldı, Asgari Ücret Desteği Düzenlemesi

Eksik Gün bildirimi uygulaması:

27 Mart 2018 tarihinden itibaren “Eksik gün bildirim formu” nun düzenlenmesine gerek kalmamış bulunmaktadır. Dolayısıyla işyerinde bundan böyle 10 kişiden az sigortalı çalıştıran işverenler de, eksik günleri (kodlarıyla) sadece aylık bildirgede beyan edecekler ve ay içinde eksik gün veya eksik kazanç bildirilen sigortalılar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri istenilmesi durumunda SGK’ya ibraz edeceklerdir.

Hal böyle olunca, bu hüküm, yasanın yayımlandığı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önceki süre için (10 sigortalıdan az çalıştıran işverenler açısından) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteği;

Yapılan düzenleme sonucunda;

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2018 yılı içinde ilk defa dosya açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir. (Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak)

Ancak;

- Doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması ve benzer nedenlerle bu uygulamadan yararlanmak amacıyla muvazaalı İşlem yapılması veya ücretlerin 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik bildirilmesi hallerinde bu teşvikler gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

- Söz konusu aylarda prim belgeleri zamanında verilmeli ve prim borcu bulunmamalıdır (taksitlendirilenler borç sayılmamaktadır)

- Yukarıda belirtilen (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin prim belgesindeki bildirimler esas alınacak, 2017 yılından önce dosya açılmış, ancak 2017 yılında sigortalı bildirilmemiş işyerleri hakkında ise (b) bendi hükümleri uygulanacaktır.

- İhaleli işlerde çalıştırılanlardan dolayı yararlanılan destek tutarı işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

Bu uygulamada dikkate alınacak günlük SPEK ve çarpan sayısı Bakanlar Kurulunca daha sonra belirlenecektir.

Hadi EYCE

SGK Uzmanı

Test

Form Gönderimi

Tamam