İşe Başlama Tarihinin Tespitinde Yapılan Değişiklilere Dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamındaki işlemlerini düzenleyen 2015/25 sayılı Genelgesinde 25 Ocak 2018 tarihinde yayımladığı 2018/4 sayılı Genelge ile bazı değişiklikler yapmıştır.

Kimlik bildirme formunun onaylandığı tarih ile çalışanın işe giriş bildirgesindeki işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir süre varsa  işe giriş bildirgesindeki işe başlama tarihi esas alınacak.

Kimlik bildirme formu 2’de, formun işverence onaylandığı tarihten önceki bir tarih işe başlama tarihi olarak belirtilmiş olsa dahi, formun işverence onaylandığı tarih “işe başlama tarihi” olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır. Ancak, formda belirtilen işe başlama tarihi ile Kuruma bildirilen işe başlama tarihi aynıysa veya Kuruma bildirilen işe giriş tarihi daha önceyse Kuruma bildirilen işe giriş tarihi esas kabul edilecektir.

Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Trafik denetimlerinde ceza kesilen araç şoförlerinin araç sahibiyle hizmet akdi yoksa sigortalı sayılmayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları ile ilgili olarak, tutanak tarihi, “işe başlama tarihi” olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır. Ancak, bu sigortalı tesciline ilişkin yapılan itirazlarda; ticari araç sürücüsü ile araç sahibi arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığı hususu ünite idari para cezası itiraz komisyonunca incelenerek karara bağlanacaktır. Ünite itiraz komisyonu tarafından karar verilememesi halinde ise konu denetime sevk edilebilecektir.

Çalışmaya başlaması kamu kurumunun oluruna bağlı çalışanlar için onay tarihinden itibaren bir ay içinde verilen işe giriş bildirgelerindeki işe başlama tarihi esas alınacak.

Sigortalı çalışması bir kamu kurum veya kuruluşundan alınacak onay, çalışma izni, çalışma oluru veya çalışma ruhsatı vb. belgelere bağlı olanlar için, söz konusu belgelerin onay makamınca onaylanması, olur verilmesi veya sigortalıya ait çalışma izni alınmasının belirli bir süre gerektirmesi nedeniyle, işyerinde çalışacak kişilerin çalışma veya iş sözleşmelerinde başka tarihler bulunsa dahi sigortalının çalışması çalışma izni onay veya oluruna bağlı olduğundan, onay veya olur tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacaktır.

Yabancı uyruklu sporcuların sigortalı tescil işlemleri, ikamet izin belgesinin sporcuya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılabilecek.

Yabancı uyruklu sporcuların spor kulüpleriyle yaptıkları sözleşmeler, ilgili federasyonun sözleşmeyi onaylamasından sonra sporcuya ikametgâh izni alınabilmesi için kulüp tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yabancı uyruklu sporculara ikametgâh izin belgesini kendi ikametgâhlarında tebliğ etmekte ve bu kişilerin çalışabilmelerinin önündeki yasal engel ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu sporcuların ikametgâh izin belgesi alabilmesi belli bir sürece yayılmakta ve bu sürecin belirsizliği nedeniyle sporcuların işe başlama tarihlerinin belirlenmesi hususunda bazı tereddütler ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla yabancı uyruklu sporcular için öngörülen bu işlem süreçlerinin onaya tabi işlemler olması ve bürokratik işlemlerin öngörülemeyen bir süre içermesi nedeniyle yabancı uyruklu sporcular adına verilecek işe giriş bildirgelerinin ikametgâh izin belgesinin sporcuya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde verilmesi halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacaktır.

Ancak sporcuya ikametgâh izin belgesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi halinde bu defa ikametgâh izin belgesinin kişiye tebliğ edildiği tarih sporcunun sigortalı işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

Türk sporcuların sigortalı tescil işlemleri, kulüp tarafından sözleşmenin onaylanmasından itibaren bir ay içinde yapılabilecek.

Türk uyruklu sporcuların spor kulüpleriyle yaptıkları sözleşmeler onay için ilgili federasyona gönderilmekte, sözleşmelerin ilgili federasyonca onaylanması ile birlikte sporculara resmi müsabakalara çıkma izni verilmektedir. Bu işlem süreçlerinin onaya tabi işlemler olması nedeniyle sporcuların işe giriş bildirgelerinin hangi tarihlerde olacağı konusunda bazı tereddütler yaşanmaktadır. Bu tereddütlerin giderilmesine yönelik söz konusu sporcuların kulüpleri ile yaptıkları sözleşmelerin onaylanmasından itibaren bir ay içerisinde işe giriş bildirgelerinin verilmiş olması halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacaktır.

Ancak sporcu sözleşmesinin ilgili federasyonca onayından itibaren bir ay içerisinde işe giriş bildirgesi verilmemesi halinde bu defa sözleşmenin federasyonca onaylandığı tarih sigortalı işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

SGK’dan gelen evrakları teslim alanlar işyeri çalışanı ise sigortalı sayılacak.

PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için re ‘sen sigortalılık sağlanacaktır. Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hışmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam