İşverenler İçin 31.07.2018 Tarihine Kadar Bağkur Primlerini Yapılandırmak Mı Yoksa Hizmet Süresini Durdurmak Mı Uygundur!


Bu düzenlemeden nasıl yararlanılacağına Bağkur sigortalılarının kendi durumlarını göz önüne alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Bağkur prim borcu olanlar;

- Borçlarını yapılandırarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir,

- Borçlarını yapılandırarak önceki kanunlarla silinen hizmet süreleri dahil toplam hizmet süresini emeklilik hakkı elde etmek için avantajlı borçlanma ile kullanabilir,

- Emeklilik için uzun sürelere ihtiyacı olanlar için de borçlarını yapılandırmayarak, 01.06.2018 tarihinden sonra sigortalılıklarının yeniden başlatabilir,

- Yada daha sonra talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerini (varsa önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı ile birlikte) talep tarihindeki prime esas kazanç süresi üzerinden ödeyerek ihya edebilirler.

Yapılan düzenlemede 7143 sayılı kanunun 24.maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 76.madde eklenmiştir.

Madde kapsamında ;

- Köy ve mahalle muhtarları,

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

- Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez.

Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Bağkur sigortalılarının kendi durumlarına göre uygulamaya karar vermeleri gerekecektir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Test

Form Gönderimi

Tamam