İşverenler Mesleki Yeterlilik Kursu Yasal Zorunluluğunu Fırsata Dönüştürebilirsiniz


5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununa 6645 sayılı Kanunla eklenen Ek-1. madde ile

-Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı,

-Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartının aranmayacağı,

Öngörülmüştür.

Kanunda yer alan bu düzenlemelere istinaden 25/05/2015 tarihli, 29366 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2015/1 nolu Tebliğ ile 40 meslekte belge alma zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde, 24/03/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/1 nolu Tebliğ ile 8 meslekte belge alma zorunluluğu ise 25/03/2017 tarihinde, 26/09/2017 tarih 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ’de yer alan 33 meslek için 25.09.2018 tarihinde başlatılmıştır. Diğer taraftan 11 Kasım 2018 tarih,30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı Tebliğ ile belge zorunluluğu getirilen 36 meslekte 10.11.2019 tarihinde başlayacaktır.

Bahse konu tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak işçiler için, mesleki yeterlilik belgesi alınmış olması zorunluluğu, her ne kadar işverenler açısından bir külfet oluşturacak olsa da, işverenlerin bu külfeti, mesleki yeterlilik belgesi alan sigortalılardan dolayı 4447/geçici 10. maddede yer alan prim teşvikinden yararlanarak fırsata dönüştürmeleri de mümkün görülmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almış işçiler için 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılabilir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılması halinde sigortalıların brüt ücretleri üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Örneğin, brüt ücreti 3.000 TL olan bir işçinin 4447/Geçici 10. madde kapsamına girmesi halinde söz konusu sigortalı için 3.000 * 34,5 / 100 = 1.035 TL yerine, 3.000 * 14 / 100 = 420 TL prim ödenecektir.

4447/geçici 10. madde teşvikinin asgari ücretle sınırlı tutulmayıp sigortalıların brüt ücretinin tamamı üzerinden verildiği, mesleki yeterlilik belgesi alma şartı getirilen mesleklerde çalışan personelin büyük bir kısmının nitelikli personel niteliğine girdiği ve bu personelin ücretlerinin asgari ücretin çok üzerinde olduğu göz önüne alındığında, işe alınacak personel için 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılarak, dezavantajlı durumdan avantajlı duruma dönülebilecektir.

Mesleki yeterlilik belgesi almış işçilerin 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanma şartları:

Mesleki yeterlilik belgesi almış işçilerden dolayı 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanabilmesi için;

- 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- 18 yaşından büyük olması,

- İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- Fiilen çalışması,

-Söz konusu teşvikten daha önce yararlanılmamış bir sigortalı olması,

- İşe alındıkları tarihten önceki altı aylık dönemde çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Gerekiyor.

4447/Geçici 10. madde teşvikinden yararlanma süresi:

1/3/2011 tarihinden sonra işe alınan ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişilerin 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanma süresi; yaşına, cinsiyetine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre değişmektedir.

1-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek sigortalılar ile 18 yaşından büyük kadın sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup, meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmamaları durumunda, teşvikten 48 ay süreyle,

- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları durumunda, teşvikten 54 ay süreyle,

2- 29 yaşından büyük erkek sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

-Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmamaları durumunda, teşvikten 24 ay süreyle

- Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları durumunda, teşvikten 30 ay süreyle,

3- Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan sigortalıların meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

-Teşvikten yararlanılmakta olan bir sigortalı olması durumunda, daha önceki teşvik süresine ilave 12 ay süreyle

-Teşvikten yararlanılamazken mesleki yeterlilik belgesi almasıyla birlikte teşvik kapsamına giren bir sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlilik belgesinin aldığı tarihten itibaren 12 ay süreyle

Yararlanılabilecektir.

Örnek 1- 17/5/2014 tarihinde işe alınan sigortalıdan dolayı 4447/geçici 10. madde teşvikinden 30 ay süreyle yararlanmaya hak kazanıldığı, daha sonra sözkonusu sigortalının 15/10/2014 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundan “Doğal gaz çelik boru kaynakçısı” sertifikası alarak aynı işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalışmaya başladığı düşünüldüğünde , bahse konu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanma süresine 12 ay daha ilave edilecektir. Bu durumda anılan sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanma süresi 30 + 12 = 42 ay olacaktır.

Örnek 2-20/8/2015 tarihinde işe alınan 36 yaşındaki erkek sigortalıdan dolayı 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılamaz iken, sözkonusu sigortalının 25/10/2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumundan “Hidrolik Pnomatikçi” sertifikası alarak aynı işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalışmaya başladığı düşünüldüğünde 4447/geçici 10.madde teşvikinden 25/10/2016 tarihinden itibaren 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılan sigortalının, destek süresini tamamlanmadan işsiz kalması ve mesleki yeterlilik belgesini işsiz kaldığı bu süre içinde temin ettikten sonra mesleği ile ilgili alanda yeniden işe alınması durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

Örneğin, 15/4/2011 ila 17/8/2011 tarihleri arasında 4447/geçici 10. madde teşvikinden yararlanılmış ve sonrasında işten ayrılmış bir sigortalının işsiz olduğu süre zarfında Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenmiş ısı yalıtımcısı kursunu bitirerek Türkiye İş Kurumuna işsizlik kaydına yaptırıp 14/10/2016 tarihinde ısı yalıtımcısı olarak yeni bir işe girdiği düşünüldüğünde, yeni işverence söz konusu sigortalıdan dolayı, 4447/geçici 10.madde teşvikinden yararlanılacak olan 48 + 6 = 54 aylık süreden, 15/4.2011 ila 17/8/2011 tarihleri arasında yararlanılmış olan 4 ay, 3 günlük süre düşülecektir.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Test

Form Gönderimi

Tamam