İşverenler Ve Meslek Mensupları Dikkat! Yeni Prim Teşvikleri Çok Önemli İmkanlar Sunuyor

TBMM’nde kabul edilen Torba Kanun ile, istihdamın artırılması amacıyla iki yeni teşvik uygulaması daha getiriliyor.

Bu teşviklerden;

-Birincisi ile (4447/Geçici 19. Madde), 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara yönelik,

-İkincisi ile (4447/Geçici 20.Madde), İmalat sektöründe yer alan işletmelerde 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara yönelik

Teşvikler verilecektir.

4447 /GEÇİCİ 19. MADDEDE YER ALAN TEŞVİK

4447/ Geçici 19 uncu maddede yer alan teşvik ile kapsama giren sigortalıların,

-İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 TL’ye kadar)

-Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 X 37,5 /100 =761,06 TL’ye kadar)

işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları:

1-İşçinin 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

2- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması,

3- İşçinin İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

4- İşçinin işe alındığı işyerindeki bir önceki yılda çalışan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

5-Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya yasal süresi içerisinde verilmesi,

6- Teşvik dışında kalan primlerin işveren tarafından yasal süresi içinde ödenmesi,

7- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin yapılmaması,

8- İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması,

Gerekiyor.

Teşvikten yararlanma süresi

Teşvik, 2020/ Aralık ayı aşılmamak üzere;

1--İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve İş-Kura kayıtlı engelli sigortalılar için 18 ay süreyle.

2- Diğer sigortalılar için 12 ay süreyle

Uygulanır.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak teşvikten yararlandırılır.

4447/GEÇİCİ 20. MADDEDE YER ALAN TEŞVİK

4447/ Geçici 20. maddede yer alan teşvik ile kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 X 37,5 /100 =761,06 TL’ye kadar) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ayıca destek kapsamındaki sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar işverene ücret desteği verilecektir.

Teşvikten yararlanma şartları:

1) İşçinin 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2) İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

3) 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,

4) İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması,

5) İşçinin işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

6)İşverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi,

7) İşyerinde ustalık belgesi sahibi olan bir kişinin bulunması,

8) İşyerinde 2017 yılındaki çalışan sayısının ortalamasının 1 ila 3 olması,

9) Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

10) Teşvik dışında kalan primlerin işveren tarafından yasal süresi içinde ödenmesi,

11) Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması,

12) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması,

Gerekiyor.

Teşvikten yararlanma süresi

Teşvik kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere iki ayda bir yararlanılabilecektir.

Örneğin, 2018/ Şubat ayında işe giren ve destek kapsamına giren bir sigortalıdan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yararlanılabilecektir.

2018/ Mart ayında işe giren bir sigortalıdan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yararlanılabilecektir.

Teşvikten yararlanılacak azami sigortalı sayısı

Sigorta primi ve ücret desteğinden teşvik kapsamına giren işyerlerinde en fazla iki sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam