Prim Teşviklerinden Kasıtlı Olarak Haksız Yararlananlara Hapis Yolu Mu Gözüktü?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 5/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklikle prim teşviklerinden kasıtlı olarak haksız yere yararlananlar için bazı müeyyideler getirilmiştir.

Yönetmeliğe “Belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi” başlığıyla eklenen Ek-7. Maddede;

Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Prim teşviklerinden kasıtlı olarak haksız yere yararlananlar hem ödedikleri primlerden olacak, hem de haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemelere göre aylık prim ve hizmet belgelerini sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak amacıyla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenleyenler hakkında;

1-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

2- Bu bildirimler sonucunda Kuruma prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde ödenen primler Kuruma irat kaydedilecektir.

Değişiklik teşviklerden haksız yararlanılan tüm sigortalıları mı, yoksa çalışmadıkları halde sigortalı olarak bildirilenleri mi kapsıyor?

İlk bakışta Yönetmelikte yapılan düzenlemenin prim teşvik ve desteklerinden kasıtlı olarak ve haksız yere yararlanılan tüm sigortalıları mı, yoksa çalışmadıkları halde hem sigortalı gösterilip hem de prim teşviklerinden haksız yere yararlanılan sigortalıları mı kapsadığı tereddüt konusu olabilmektedir.

Ancak fiilen çalışan bir sigortalı için prim teşviklerinden kasıtlı olarak ve haksız yere yararlanılmış olduğu tespit edilse bile, prim belgesindeki kanun numarasının düzeltilerek tahakkuk edecek primlerin tahsili gerekecektir.

Bu nedenle Yönetmelik değişikliğinde yer alan “primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez” açıklaması da göz önüne alındığında Yönetmelikte getirilen yeni müeyyidelerin, fiilen çalışmayan sigortalıları fiilen çalışıyormuş gibi sigortalı olarak gösterip prim teşviklerinden de haksız yere yararlanan kişileri kapsadığı düşünülmektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam