Sağlık Turizmiyle İlgili Yeni Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirme Ve Denetime Yönelik Belirlenen Yeni Kriter Ve Standartlara Dikkat!

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 13 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” ile;

 • sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi,
 • uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve
 • bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda;

 

 • Sağlık turizmine yönelik hizmet veren sağlık tesislerinde uluslararası sağlık turizmi biriminin açılması zorunluluğu getirilmiş ve bununla ilgili standartlar ve şartlar belirlenmiştir.
 • Uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösterebilmek için gerekli kriterler, sağlık tesisleri ve aracı kurumlar için ayrı ayrı olmak üzere, geliştirilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığınca verilecek yetki belgesinin nasıl temin edileceğine ilişkin süreç açıklanmıştır. Söz konusu kriterleri sağlamayan kurumlara yetki belgesi verilmeyecektir.
 • Fatura düzenlenmesinde ve verilecek diğer belgelerde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
 • Bilgilendirme, tanıtım ve reklam yapmaya ilişkin bazı düzenlemeler geliştirilmiştir. Buna göre,
  • Yetki belgesi almamış sağlık tesisi ve aracı kuruluşların tanıtım ve reklam yapamayacağı,
  • Sağlık tesisi ile aracı kuruluşlar tarafından internet sitelerinde, sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler ve detaylı ulaşım bilgilerinin son güncelleme tarihi belirtilerek yayınlanması gerektiği,
  • Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, sağlık tesisinin ruhsat ve faaliyet izin belgesinde kayıtlı olmayan sağlık hizmetleri hakkında bilgilere, mesleki ve etik kurallara aykırı, yanlış, yanıltıcı ve yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilemeyeceği,
  • Tanıtımlarda tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahremiyeti gözetilmek, hasta haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta onamının alındığını belgelendirmek kaydıyla yer verilebileceği,

belirtilmiştir.

 

 • Uluslararası sağlık turizmi alanında sertifikasyon ve meslek edindirme eğitimlerinin geliştirileceği ve bunun da  Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan işbirliği çerçevesinde yürütüleceği belirlenmiştir.
 • Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşunun, şikâyet veya soruşturma hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından, il veya ilçe müdürlüğü tarafından, yılda en az bir defa denetleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yetki Belgesi ve Diğer Zorunlu Durumlarla İlgili Geçiş Süreci: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürüten sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde bu Yönetmelikteki yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır. Sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almamış olanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

 

Yönetmeliğin Tüm Metni İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Ekleri İçin Tıklayınız

Test

Form Gönderimi

Tamam