Sgk’Dan Bir Kolaylık Daha! Aracı Tescilleri İle Devir, İntikal Ve Nevi Değişiklik İşlemleri De Elektronik Ortama Taşındı


5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin;

-Dördüncü fıkrasına göre, işverenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile bildirmek zorundadır.

-Altıncı fıkrasına göre, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesi ile bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

-Sekizinci fıkrasına göre alt işverenler, asıl işverene ait işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirirler.

İşlemler elektronik ortama taşındı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27/1 fıkrasında, “İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Gerek aracı tecil işlemleri, gerekse nevi değişiklik, devir ve intikal işlemleri daha önce sosyal güvenlik merkezlerine elden verilen veya posta kanalıyla gönderilen bildirgelere istinaden yapılmakta iken, Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1/2019 tarihinde yayımlandığı genel yazısıyla bu işlemlerin de artık elektronik ortamda yapılacağını açıklamıştır.

İşlemler nasıl yapılacak?

Aracı tescili veya nevi değişiklik, devir, intikal işlemleri SGK web sitesindeki e-SGK menüsünden “İşyeri Bildirgesi” seçeneği üzerinden yapılmaktadır.

İşyeri Bildirgesi seçeneğinden “Değişiklik İşlemleri” ve “Yeni Değişiklik” seçenekleri girildikten sonra, aracı tescili veya nevi değişiklik, devir, intikal işlemi yapılacak işyerine ait 23 haneli sicil numarası sisteme girilir.

Aracı tescili veya nevi değişiklik, devir ve intikal işlemleri 23 haneli sicil numarası girilen işyerinin e-Bildirge kullanıcısı olan kişilerce yapılabilmektedir. E-Bildirge kullanıcısı olmayan kişilerin ise ortak veya üst düzey yönetici olsalar bile bu işlemleri yapmalarına izin verilmemektedir.

e-Bildirge kullanıcıları tarafından gerekli bilgilerin sisteme girilerek bildirgenin onaylanmasının ardından, bildirge elektronik ortamda ilgili SGK müdürlüğüne gönderilmektedir.

Bildirge ilgili SGK müdürlüğüne elektronik ortamda gönderildikten sonra

-Aracı tescillerinde, asıl işverenle yapılan sözleşme ile birlikte,

-Nevi değişiklik, devir ve intikal işlemlerinde ise değişiklik işlemlerini kanıtlayıcı belgelerle birlikte İlgili SGK müdürlüğüne müracaat edilerek işlemler tamamlanır.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

Test

Form Gönderimi

Tamam