Son Değişikliklerle Birlikte Sağlık Çalışanlarının Sgk Bildirimleri Nasıl Yapılacak


7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar da fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmişlerdir.

5510/40. maddede yapılan bu değişiklik sonrasında 3/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarının anılan madde kapsamında geçen sürelerinin her 360 gününe beş yılı aşmamak üzere 60 prim gün sayısı ilave edilecektir.

5510/40. maddede sayılan şartlara dikkat!

Sağlık çalışanlarının 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için;

1-İşyerinin 5510/40. maddesinde sayılan işyerleri/işler arasında olması,

2-Sigortalının işin risklerine maruz kalması,

3- Bu işlerde fiilen çalışması,

gerekmektedir.

Kapsama giren sigortalılar 29 nolu belge türü ile bildirilecekler

Özel sektöre ait işyerlerinde görevli sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi kapsamında geçen çalışmalarına ilişkin bildirimleri 29 nolu belge türü; kapsama girmeyen çalışmaları ile hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları sürelere ilişkin hizmetleri 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleriyle SGK’ya bildirilecektir.

Hangi işyerleri ve hangi sağlık çalışanları uygulamadan yararlanabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumunca 3/9/2018 tarihinde yayımlanan genel yazıda, hem sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında nasıl bildirileceği, hem de hangi işyerlerinde ve hangi meslek kodunda çalışan sigortalıların uygulamadan yararlandırılacağı açıklanmıştır.

Genel yazıda işkolu kodu;

8610 Hastane Hizmetleri

8621 Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri

8622 Uzman Hekimlik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri

8623 Dişçilik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri

8690 İnsan Sağlığı ile ilgili Diğer Hizmetler

8710 Hemşireli Yatılı Bakım Faaliyetleri

8720 Zihinsel Engelilik Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

8730 Yaşlılara ve Bedensel Engellilere Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

2110 Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı

2120 Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı

olan işyerlerinin 5510/40. maddesinin 20 sıra numarasında yer alan insan sağlığına ilişkin işler arasında olduğu belirtilmiş, ayrıca kapsama giren sağlık çalışanlarının (radyasyon fizikçisinden odyometriste kadar 148 sağlık çalışanının) meslek kodu açıklanmıştır.

Yukarıda sayılan işkolu kodları haricinde, Fiili Hizmet Süresi (FHS) zammı kapsamında olmadığı halde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle FHS kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin (Fabrika, okul, otel ve konaklama tesislerinde çalışan doktor ve hemşireler gibi) bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işveren servisleri tarafından yapılmasından sonra FHS kapsamında bildirge göndermesi mümkün olabilecektir.

FHS kapsamından yararlanacak sağlık meslek mensuplarının meslek kodlarına burdan ulaşabilirsiniz.

Fiili hizmet süresi kapsamında bildirilecek prim gün sayısı nasıl hesaplanacak?

Sağlık çalışanlarının hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları süreleri ile işin risklerine maruz kalmadıkları sürelerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek prim gün sayısından düşülmesi gerekmektedir.

Örneğin, Pazar günleri izin kullanan bir sağlık çalışanın 2018/Eylül ayının tamamında (hak kazandığı hafta tatili hariç) 5510/40. Maddede sayılan işlerde çalışmış olması halinde, (2018/Eylül ayında 5 pazarın bulunması nedeniyle);

30-5 =25 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

5 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

SGK’ya bildirilecektir.

2018/Ekim ayında 10 gün yıllık ücretli izin, 2 gün hafta tatili kullanmış bir sağlık çalışanının ayın kalan günlerinin tamamında fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olması halinde;

18 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

12 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

SGK’ya bildirilecektir.

Ayrıca kapsamdaki işyerlerinde yönetici olarak görev yapmakla birlikte ayın bazı günlerinde veya günün bazı saatlerinde sağlık çalışanı olarak görev yapan sigortalıların, sağlık hizmeti kapsamında geçen hizmetleri de fiili hizmet süresi kapsamında değerlendirilecektir.

2018/Ağustos ayına ait bildirimlerde fiili hizmet süresi kapsamında bildirilecek prim gün sayısı 25 günü aşamayacaktır.

Sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek prim gün sayıları ay içindeki toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi suretiyle bulunan sayının 26’ yla çarpılması suretiyle bulunan sayıyı aşamamaktadır. Bu şekildeki hesaplamalarda gün kesirleri de tama iblağ edilmektedir.

7146 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin 3/8/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle kapsama giren sağlık çalışanlarının Ağustos ayında hafta tatili hariç ayın kalan günlerinin tamamında kapsama giren işlerde çalışmış olmaları halinde;

28/30 X 26 = 24,27 =25 günlük hizmetleri 29 nolu belge türü ile

5 günlük hizmetleri 1 nolu belge türü ile

SGK’ya bildirilecektir.

2018/Ağustos ayında yıllık ücretli izin kullanan sağlık çalışanlarının bildirimleri nasıl yapılacak

27/7/2018 ila 10/8/2018 tarihleri arasında yıllık izin hakkını kullanmış bir sağlık çalışanın, ayrıca Ağustos ayında 3 gün hafta tatili kullandığı ve Ağustos ayının kalan günlerinin tamamında fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olması halinde;

17 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

10 + 3 = 13 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

SGK’ya bildirilecek, her iki belgede eksik gün nedeni olarak “13-Diğer nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam