Torba Yasadaki Fırsatları Kaçırmayın


18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan7143 sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile yediden yetmişe herkes için çeşitli fırsatlar sunulmuş durumda.

Emekli vatandaşlarımıza bin TL lik bayram ikramiyesinden tutun da vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına, emekli olduktan sonra Bağkura tabi çalışan vatandaşların sosyal güvenlik destek prim borçlarının silinmesine yönelik bir çok düzenleme yapılmış torba yasada.

Vergi ve prim borçları ile idari para cezaları yeniden yapılandırılacak.

2018/Mart ve önceki dönemlere ilişkin vergi, ve prim borçları enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak gecikme faiziyle birlikte yeniden yapılandırılacak olmakla birlikte, diğer yapılandırma kanunlarından farklı olarak 7143 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılan borçların;

-İlk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinin % 90’ının,

-İkinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinin % 50 sinin,

Tahsilinden vazgeçilecektir.

Gayri faal olan işverenlerin 100 TL altındaki borçları silinecek

Sigortalı çalıştırmaya son vermiş olan işyerlerinin ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası borç asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan borçları silinecektir.

Emekli Bağ-Kur’luların SGDP borçları silinecek

Emekli olduktan sonra Bağ-Kura tabi çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi borcu bulunan vatandaşların bu borçları silinecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklar ile rücu alacakları yeniden yapılandırılacak

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

Oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara, avukatların barolara olan borçların faizleri silinecek

31/3/2018 tarihi itibarıyla oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, meslek mensuplarının odası oldukları odalara, avukatların barolara olan borçlarının azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

18-29 yaş aralığında olup yeni iş kuran Bağ-Kur’lulara teşvik

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 -29 yaş aralığında olanlardan 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin asgari ücrete kadar olan primleri bir yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu düzenlemeden yararlanabilecektir.

SGK’dan gelir ve aylık alanlara bayram ikramiyesi

SGK tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000 er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecektir.

Bağ-Kur borcu bulunanların sigortalılıkları durdurularak, borçları silinecek

31/5/2018 tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu bulunan Bağ-kur’luların, bu borçlarını 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak ve faaliyetine devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Bağ-Kur, EK-5 ve Ek-6 kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı borcu bulunan vatandaşlar borçlarını yapılandırırlar ise sağlık hizmeti alabilecekler

Bağ-Kur’lu vatandaşlar ile ek 5 ve ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırmaları, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ve yapılandırılan borçların ilk taksitini de ödemeleri kaydıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Gelir testine başvuru süresi uzatıldı

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlardan 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuranlarının genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Genel sağlık sigortası prim borçlarının ödeme süresi uzatıldı.

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklardır.

Sigortalılıkları durdurulmuş Bağ-Kurlular, durdurulan sürelere ilişkin borçlarını yapılandırarak ödeyebilecekler

Daha önceki kanunlar uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olan Bağ-kurlular, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin borçlarını enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte yapılandırarak ödeyebileceklerdir.

Test

Form Gönderimi

Tamam