Yeni Sgk Borç Yapılandırmasında Kritik Noktalar

YENİ SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA KRİTİK NOKTALAR

27/5/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanunla SGK’ya olan prim ve diğer borçların gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte 18 aya varan taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

7020 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Kapsama giren borçlar:

İşverenlerin yapılandırma kapsamına 2017/Mart ve önceki dönemlerden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçları girmektedir.

Diğer taraftan idari para cezası borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için idari para cezasına konu fiilin  31/3/2017 veya öncesinde işlenmiş olması ve cezanın 31/8/2017 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan 31/3/2017 tarihinden önce idari para cezası kapsamına giren bir fiili olmasına rağmen idari para cezası kendilerine tebliğ edilmemiş işverenlerin bu cezaları en geç 31/8/2017 tarihine kadar tebliğ etmeleri icap etmektedir.

Yasal verilme süresi 1/4/2017 tarihinden sonra sona eren prim belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilmesi halinde tahakkuk edecek idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmediğinden, 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi 23/4/2017 tarihinde sona erdiğinden 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemiş olmasından kaynaklanan idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Prim ve idari para cezası borçlarının dışında, işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malûlük, adi malûllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları) da yapılandırIacaktır.

2- 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar:

7020 sayılı Kanundan önce, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenler, ilk taksit tutarını/peşin ödemeyi esas tutarı 31/5/2017 tarihine kadar ödememişler ise 6736 sayılı Kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlanma hakkını kaybetmiş olacakları gibi, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olsalar bile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan borçları 7020 sayılı yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Dolayısıyla 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulundukları halde 31/5/2017 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyen işverenlerin 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan 2016/Haziran ve önceki döneme ilişkin borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma planına dahil edilmeyecektir.Bu işverenlerin 7020 sayılı Kanun kapsamında yalnızca 2016/Temmuz ila 2017/Mart aylarına ilişkin borçları 7020 sayılı yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

3-Başvuru süresi:

Borçlarını yapılandırma kapsamında ödemek isteyen işverenlerin en geç 30/6/2017 tarihine kadar SGK’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

Müracaatlar elden ve posta kanalıyla yapılabileceği gibi e-Sigorta kanalıyla da yapılabilecektir. E-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular sgk.gov.tr adresinden; e-SGK / İŞVEREN /İşveren İşlemleri ve Yapılandırmalara Başvuru /Ödeme Planları / UYGULAMAYA GİRİŞ seçenekleri işaretlenerek yapılacaktır.

4-Taksitlere uygulanacak taksitlendirme farkı:

Başvuru sırasında, her bir borç türü için ayrı olmak üzere peşin ödeme veya 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

Yapılandırma başvurusu sırasında taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği takdirde, borç aslına gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faiz ilave edildikten sonra bulunan toplam borca;

- Altı eşit taksit için (1,045),

- Dokuz eşit taksit için (1,083),

- Oniki eşit taksit için (1,105),

 -Onsekiz eşit taksit için (1,15),

Oranında taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

Yapılandırma başvurusu sırasında peşin ödeme seçeneği tercih edildiği takdirde ise borç aslına gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin yarısı ilave edilecektir. Ayrıca peşin ödeme başvurusunda bulunan işverenlerden taksitlendirme farkı da alınmayacaktır.

Dolayısıyla peşin ödeme seçeneği, taksitle ödeme seçeneğine göre büyük avantajlar sağladığından işverenlerin peşin ödeme seçeneğini tercih etmeleri menfaatlerine olacaktır.

5-Yapılandırmanın ihlali:

7020 sayılı Kanun uyarınca ilk iki taksitin süresi içinde ödenmemesi halinde yapılandırma imkanlarından yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu bakımdan, ilk taksitin ödeme süresinin 31/8/2017 tarihinde, ikinci taksitin ödeme süresinin ise 31/10/2017 tarihinde sonra erdiği göz önünde bulundurularak her iki taksitin de süresi içinde ve eksiksiz ödenmesine azami özen gösterilmelidir.

Bunların dışında taksitle ödeme yolunu tercih eden işverenler,  bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresi içinde ödememeleri veya ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmeyen taksitleri son taksiti  izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 1,40 oranındaki geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Diğer taraftan, ikişer aylık dilimler halinde ödenmesi gereken taksitler yönünden ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olunmasına rağmen çok zor durumda olma durumu hariç olmak üzere 2017/Temmuz ayına ilişkin prim borçlarından başlanılarak taksit ödeme süresi içinde bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari ay priminin ödenmemesi halinde de yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı yitirilmiş olacaktır.

6- Teşviklerden yararlanma:

2017/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçların 7020 sayılı yasa uyarınca yeniden yapılandırılması ve 2017/Nisan ayı prim borcunun da bulunmaması halinde, uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

7- Hacizlerin kaldırılması:

7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, menkul ve gayrimenkul mallara evvelce konulmuş olan hacizler;

-Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise borcun tamamının ödenmesinin ardından,

-Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise ilk taksit tutarının ödenmesinin ardından, başkaca bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla ödemeler nispetinde

Kaldırılacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam