7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda kuruluş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. 7099 sayılı Kanun 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

I- İMZA BEYANINDA NOTER ONAYI KALDIRILMIŞTIR.

6102 sayılı TTK 40. Madde 2. Fıkrası “(2)Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/66 md.) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” Şeklinde iken,

“(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte imza beyanı ile ilgili noter onayı kaldırılmış olup, imza beyanı herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir. Bu madde 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

II- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA DEFTERLERİN TİCARET SİCİLDE ONAYLANMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR

Defter tasdikleri ile ilgili 64. maddenin 3. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikle fıkradaki “Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.” Cümlesi çıkarılmıştır.

Aynı fıkraya “Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.” cümlesi eklenmiştir.

Bu değişiklikle anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda defterlerin ticaret sicilde onaylanması zorunlu hale gelmiştir.

Yine aynı maddede yapılan ilave gereği, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili onayı aranmayacaktır. ( Kanunla “veya ticaret sicili” ibaresi eklenmiştir.) Değişiklik 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası da ““Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

III- LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN NOTERDE ONAYLANMASI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR

Bu hususta 575. Maddede değişiklik yapılmıştır.

Madde 575 “(1)Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.)Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.” şeklinde iken,

maddede yer alan “kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmış ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalaması şartı getirilmiştir. Değişiklik 15 Mart 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

IV- TTK 585 MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞTA SERMAYENİN EN AZ %25 İNİN ÖDENMESİ ŞARTI KALDIRILMIŞTIR.

Maddenin 1. Fıkrasına, “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir. Değişiklik 15 Mart 2018 de yürürlüğe girmiştir.

V- Kuruluşta sözleşmedeki imzaların noter tarafından onaylanması şartı kaldırıldığından, bu düzenlemeye paralel olarak 585, 587. Maddelerde düzenlemeler yapılmış, maddelerde geçen noter onayı ile ilgili bölümler düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 15 Mart 2018 dir.

VI- 6102 sayılı Kanunun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu maddelerde Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Yürürlük 10 Mart 2018 dir.

“Maddenin uygulanması özellikle az sayıda pay sahibi olan şirketlerde sorun yaratmaktadır. Bu şirketler bakımından böyle bir ihtiyaç bulunmadığı gibi uygulama mali külfet doğurmakta ve genel kurul toplantılarının gecikmesi ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan hükmün asıl fayda sağlayacağı halka açık anonim ortaklıklar bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi “6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.” denilerek halka açık anonim ortaklıklar bakımından istisna tanınmaktadır. Bu itibarla, halka açık anonim ortaklıklarda uygulanması imkânı bulunmayan hükümler, uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmaktadır.” Gerekçesi ile ilgili maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Şirket kuruluş işlemlerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak, Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır; söz konusu tebliğ değişikliği 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Test

Form Gönderimi

Tamam