Gmsi Beyannamesinden Ortodonti İçin Yapılan Harcamaların İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı.

GMSİ beyannamesinden ortodonti için yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

TARİH : 13.12.2017
SAYI : 62030549-120[89-2017/623]-553913
KONU : GMSİ beyannamesinden ortodonti için yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.
İlgi:08.08.2017 tarih ve 1147221 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, GMSİ mükellefi olduğunuzu belirterek, 2016 yılı içerisinde diş tedavisi için diş teli ile yapılan ortodonti sağlık harcamanızın yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin birinci fıkrasında bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Diğer İndirimler" başlıklı 89. maddesinde, "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

...

2.Beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121. madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümlere göre, 2016 takvim yılında yapmış olduğunuz sağlık harcamasının beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsiki şartıyla, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Test

Form Gönderimi

Tamam