Dernek Şubelerinde Defter Tutma Esaslarında Önemli Değişiklik.

31.03.2005 tarihinde yayınlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 31.maddesinde defter tutma esasları düzenlenmiş;

Yıllık brüt gelirleri (2010 yılı için 726.196,00 TL’yi) aşan derneklerin takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutacakları veya İşletme hesabı esasına göre defter tutan derneklerin yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilecekleri ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin bu maddesi 30.10.2011 tarih 28100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur."

Dernekler Dairesi Başkanlığı yapılan bu değişiklikle aslında bir bütün olan dernek merkez ve şubelerinin aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinden gelir ve gider işlemlerinden oluşan Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Böylece derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği merkez ve şubeler adına rahatlıkla denetlenebilecektir.

Bu madde hükmü uyarınca Türkiye Emekliler Derneği’nin tüm şubelerinin 2012 yılında tasdik ettirerek tutacakları yasal defterlerinin Bilanço Usulünde olması zorunludur. Şube Yönetim Kurullarının bilanço usulünde tasdik ettirmek zorunda olduğu defter ve belgeler aşağıdaki gibidir;

Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Karar Defteri,Üye Kayıt Defteri,Evrak Kayıt Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Bilanço usulünde defter tutmak zorunda olan şubelerimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle tüm varlıklarının (kasa,banka,alacaklar,demirbaşlar vb.) ve tüm borçlarının (satıcılar,vergi dairesi,sgk,diğer satıcılar,personel vb.) tespitini yaparak açılış bilançosunu oluşturmaları gerekmektedir.Bu konuda 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden destek alınarak kurgulamanın yapılmasında ileride oluşabilecek aksaklıklara ve maruz kalınacak cezalara karşı önlem olacağını düşünüyoruz.


S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Test

Form Gönderimi

Tamam