Dernekler Ve Şubeleri Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki Yaptırmak Zorunda Değildir!


Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri Tacir sıfatına haiz olan işletmeleri kapsamaktadır.Bu nedenle dernekler yada şubelerinin yıl sonu defter kapanış tasdiki söz konusu değildir. Ancak derneklere ait iktisadi işletmeler ‘’Tacir’’ sayıldığından sadece iktisadi işletmelerin yevmiye defterleri 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6455 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değiştirilen 6102 Sayılı TTK 64/3. Maddesine göre kapanış tasdikine tabi olacaktır. Ayrıca Dernekler yönetmeliğinin 36.maddesinde de defter tasdikleri konusu,40 ve 41. maddelerinde yasal defterlerde yıl sonunda yapılması geren işlemler detaylı olarak açıklanmış ve bu maddelerde kapanış tasdikine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Tacirler hakkında uygulanan açılış ve kapanış onayına tabi defterler hakkındaki açıklamamıza aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz.

http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_acilis-ve-kapanis-onayina-tabi-ticari-defterler-224.html

SMMM Lütfi GÜLBENK

 

14 Şubat 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27846

KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU

Kanun No. 6102

Kabul Tarihi: 13/1/2011

 

BEŞİNCİ KISIM

Ticari Defterler

A) Defter tutma ve envanter

I - Defter tutma yükümlülüğü

MADDE 64- (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

(3) Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir.

(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.

-----------------------------------------------------------------------------
31 Mart 2005 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 25772

Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

Dernekler Yönetmeliği

Defterlerin tasdiki
Madde 36 - Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

(Ek birinci cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

 

(1) Bu değişiklik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İşletme hesabı tablosu

Madde 40 - İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 aralık) (EK- 16)'da gösterilen biçimde "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlerler.

Bilanço esasına göre raporlama

Madde 41 - Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

Test

Form Gönderimi

Tamam