Derneklerde Yevmiye Defterinde Ara Tasdik Yapılamaz


5253 Dernekler Kanununu İlgilendiren Yönetmelikler

Dayandığı Kanun 14.02.1985 - 315226.03.1987 - 333522.11.2001 - 472102.01.2003 - 477804.11.2004 - 5253KHK. 08.06.1984 – 0227

ALTINCI BÖLÜM

Defterler ve Kayıtlar

Madde 0036: Defterlerin tasdiki

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. (1)(23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 31.01.2013) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)?de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Test

Form Gönderimi

Tamam