Özel Öğretim Kurumları 2019 Temmuz-Aralık Dönemi Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm,Ek Ders, Eğitim Öğretim Tazminatı Tutarları

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan4.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Toplu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  04.07.2019 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02-205248 sayılı  Genelgesi ile duyurulmuştur.

Genelgeye göre 01.07.2019 – 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459) olarak uygulanacaktır.

(https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/07/2019-Yılı-Temmuz-Ayına-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-İlişkin-Genelge.pdflinkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.)

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat ve yeni katsayıya göre hesaplan ek ders tutarları aşağıda belirtilmiştir.

1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

TEMMUZ- ARALIK 2019

 

6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

 

EŞ İÇİN

1.ÇOCUK

2.ÇOCUK

3.ÇOCUK

4.ÇOCUK

1.ÇOCUK

2.ÇOCUK

3.ÇOCUK

4.ÇOCUK

GÖSTERGE

2134

250

500

750

1000

500

1000

1500

2000

MAAŞ KATSAYISI

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

0,138459

ÖDENECEK TUTAR

295,47

34,61

69,23

103,84

138,46

69,23

138,46

207,69

276,92

 

 2-DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı Kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmamıştır.

Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 0016:

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı

Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

2019 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

3-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

“Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

TEMMUZ-ARALIK  2019

 

 

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

ÇALIŞAN İÇİN

GÖSTERGE

9500

19000

MAAŞ KATSAYISI

0,138459

0,138459

ÖDENECEK TUTAR

1.315,36

2.630,72

 

4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II. Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2019 yılında brüt 1.180.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

(Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazılarımıza,

  http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-verilmesi-vergi-sgk-uygulamalari-5807.html  ve http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ogretim-yilina-hazirlik-odeneginde-ilan-edilen-tutar-net-mi-brut-mu-odenmeli-ve-hangi-kesintilere-tabi-tutulmalidir-6509.html linkinden ulaşabilirsiniz.)

 

5-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

2019 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

TEMMUZ- ARALIK 2019

 

 

 

GÖSTERGE

9500

MAAŞ KATSAYISI

0,138459

HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

1.315,36

1-2 DERECE KATSAYISI

120,56

1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.585,80

3-4 DERECE KATSAYISI

115,56

3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.520,03

5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

105,56

5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

1.388,49

 

6- EK DERSLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 176.Maddesi’nde,

Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükmü,

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26. Maddesi’nde

“(4)  Okullarda görevli öğretmenler ile  uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir.  

(6)  Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat…ders okutabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereği, aylık karşılığı 20 saat derse giren eğitim personeline, 20 saatin üzerinde girdiği her ders için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  04.07.2019 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02-205248 sayılı  Genelgesi ile aylık katsayı (0,138459) olaraktespit edilmiştir.

Bu veriler ışığında 01/07/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ek ders tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Gündüz Ek Ders Ücreti

140*0,138459= 19,38  TL Brüt

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra Ek Ders Ücreti:

150*0,138459= 20,77  TL  Brüt

Ek ders ücretlerinden,  sigorta primi işçi payı,  işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekmekte olup, herhangi bir istisna söz konusu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 4/1-a sigortalısı olarak, sözleşmeli çalıştırdığı öğretmenlerin ek ders ücretlerinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususunu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sormuş; Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 10/02/2017 tarih, 89075644-202.99-E.764646 sayılı cevabında, sözleşmeli çalıştırılan öğretmenlerin ek ders ücretlerinden sigorta prim kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Av. Esma GÜLBENK

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Test

Form Gönderimi

Tamam