Aynı İşverenin Bir İşyerinden Ayrılıp Diğer İşyerinde Çalışmaya Başlayan Sigortalı İçin Bu Teşvikten Yararlanabileceğinizi Biliyor Muydunuz?

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış sigortalıyı, işyerinin son altı ayında çalışan sigortalı sayına ilave olarak işe alan işverenler, işsizlik ödeneği alma süresi boyunca 4447/50. maddede yer alan prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

SGK’nın 2009/149 Genelgesinde 4447/50. maddede yer alan sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazandığı en son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde çalışmaya başlaması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Dolayısıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanarak işten ayrılan sigortalı, aynı veya farklı işverene ait başka bir işyerinde çalışmaya başladığı ve yeni işyerinin son altı ayında çalışan sigortalı sayına ilave olduğu takdirde, bu teşvikten yararlanılabilecektir.

Asgari ücret üzerinden çalıştırılan bir sigortalı için 857,06 TL sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Anılan teşvik kapsamına giren işverenlerin SPEK alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin % 1’lik KVSK primi ve % 3’lük işsizlik sigortası primi hariç tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Buna göre 2019 yılı içinde asgari ücret karşılığında çalışan bir sigortalı için ödenmesi gereken 959,40 TL tutarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin;

-857,06 TL tutarındaki kısmı teşvik olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak,

-102,34 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Teşvikten yararlanma şartları

4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için;

1-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

2- Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemdeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

3- İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

Gerekiyor.

Teşvikten yararlanma süresi

4447/50. maddede öngörülen teşvikten işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış sigortalının işsizlik ödeneği alacağı süre kadar yararlanılabilecektir.

Örneğin 240 gün (8 ay) süreyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış bir sigortalının 3 ay işsizlik ödeneği aldıktan sonra 1/8/2019 tarihinde son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde çalışmaya başladığı ve işyerinin son altı aylık dönemdeki sigortalı sayına ilave olduğu düşünüldüğünde, 4447/50. Maddede yer alan teşvikten 5 ay süreyle yararlanılabilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam