İş-Kur İş Başı Eğitim Kursunu Tamamlayan Sigortalılar İçin Verilen Teşvik Sona Erdi Mi?

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen iş başı eğitim kursuna 31/12/2016 tarihine kadar başlayıp kursu tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, SPEK  alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının 30 ila 48 ay arasında değişen süreler zarfında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

İş başı eğitim kursunu tamamlama tarihi Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2018 tarihine kadar uzatıldı.

Sözkonusu teşvikten yararlanmak için maddede aranılan ilk şart, sigortalının iş başı eğitim kursuna 31/12/2016 tarihinden önce başlamış olması idi.

Hal böyle olmakla birlikte, anılan maddede 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en fazla 31/12/2018 tarihine kadar erteleme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup, bu yetkiye istinaden iş başı eğitim kursuna başlama tarihi (31/12/2016 tarihi);

-İlk olarak 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 31/12/2017 tarihine kadar, 

-Daha sonra 25/12/2017 tarihli ve 2017/11174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 31/12/2018 tarihine kadar

 uzatılmıştır.

Dolayısıyla, iş başı eğitim kursuna 31/12/2018 ve öncesinde başlayan sigortalılardan dolayı, sözkonusu kursu 1/1/2019 tarihinden sonra tamamlamış olsalar bile maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 4447/Geçici 15. maddede yer alan yer alan teşvikten 30 ila 48 ay arasında değişen süreler zarfında yararlanılabilecektir.

 Buna karşın, iş başı eğitim kursuna 1/1/2019 veya sonraki tarihte başlayan sigortalıları işe alan işverenlerin sözkonusu maddede yer alan teşvikten yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

Geçici 15. Maddede yer alan teşvikten yararlanma şartları

Sigortalının;

1- İşbaşı eğitim programına 31.12.2018 veya öncesinde başlamış  ve kursu tamamlamış olması,

2- İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olması,

3- Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

4- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

İşyerinin;

1- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

2- Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 sayılı Kanun numarası seçilerek ve yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

4- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,

5- İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,

6- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması,

7- Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Teşvikten yararlanma süresi

İşyerinin;

İmalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde, teşvikten 42 ay süreyle

Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde, teşvikten 30 ay süreyle

Yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, işbaşı eğitim kursuna 31/12/2018 tarihinden önce başlayan ve geçici 15. maddede aranılan diğer şartları sağlayan sigortalıları işe alan işverenler, prim teşvikinden, 2019/Ocak ve sonrasında da yararlanmaya devam edebileceklerdir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

Test

Form Gönderimi

Tamam